Ontwikkeling Wageningen Campus Oost

Wageningen Campus breidt zich uit in oostelijke richting. De nu beschikbare ruimte voor (startende) bedrijven, onderzoeksinstituten en NGO’s is eerder vol dan gepland. Dat komt grotendeels door de aantrekkelijke kennisontwikkelingskracht van Wageningen University & Research en haar ecosysteem. Steeds meer kennisintensieve organisaties vragen of ze fysiek deel uit mogen maken van het Wageningse ecosysteem. Om aan die vraag te voldoen is meer ruimte nodig.

Wageningen Campus is een belangrijke ontmoetingsplek voor onderzoekers, (startende) ondernemers en studenten op het gebied van gezonde voeding en voedselproductie, natuurlijke hulpbronnen en leefomgeving. Kennisintensieve organisaties voeren R&D gerelateerde werkzaamheden uit en zorgen ervoor dat innovaties hun weg naar toepassing in de maatschappij vinden. De veelvuldige interactie en samenwerking tussen de mensen van de aanwezige organisaties is hierbij cruciaal.

Bestemmingsplan

Eind 2022 is het gewijzigde bestemmingsplan Born-Oost goedgekeurd. Daardoor is verdere uitbreiding van Wageningen Campus mogelijk. Het plan sluit aan bij de al eerder gerealiseerde vestiging van NIOO-KNAW en Aeres Hogeschool op dit terrein.

De campus is in de gemeentelijke en provinciale plannen een speerpunt voor kennisintensieve bedrijvigheid op het gebied van voedselproductie en gezonde voeding. Op Campus Oost zullen geen productie- of logistieke bedrijven komen; het betreft de vestiging van organisaties met een focus op onderzoeks-, ontwikkelings- en/of innovatieactiviteiten

Een intensief proces met omwonenden en belangengroepen heeft geleid tot een vaststelling van de ruimtelijke uitgangspunten voor het gebied Wageningen Campus Oost (voorheen Born-Oost) in december 2020 in de gemeenteraad en uiteindelijk tot een bestemmingsplan dat door het college van B&W begin december 2021 ter visie is gelegd en eind 2022 is goedgekeurd.

Het plan voorziet in 80.000 vierkante meter bedrijfsruimte voor kennisintensieve en onderzoeks- gerelateerde activiteiten. De voorgenomen bebouwing zal in hoogte aflopen naar het oosten vanaf de Mansholtlaan. Langs de bewoning aan de Grintweg, Wildekamp en Houtwal wordt tegen de tuinen een brede strook groen aangelegd, zodat het uitzicht zo aantrekkelijk mogelijk blijft en de lokale ecologische verbindingen worden versterkt.

Aanpak en inrichting

  • In de zuidpunt realiseert Idealis, op verzoek van de gemeenteraad, ongeveer 250 studentenwoningen.
  • Er zal niet in de openbare ruimte worden geparkeerd. Dat betekent dat parkeervoorzieningen voor ongeveer 800 voertuigen zoveel mogelijk worden gerealiseerd onder de gebouwen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan komt er aan de noordzijde een afgeschermde parkeervoorziening.
  • Een fietsverbinding tussen de Grintweg en de Mansholtlaan wordt onderdeel van de fietsstructuur van Wageningen Campus. De gebouwen komen zoveel mogelijk in het groen te staan. Er worden strenge eisen gesteld aan de uitstraling. Ook op het gebied van duurzaamheid en duurzame mobiliteit wordt een hoge standaard neergezet. Een groene zone van dertig meter breed loopt over het gebied van Oost naar West en sluit aan op de groene zone aan de westkant van de Mansholtlaan. De ecologische verbinding aan de Droevendaalsesteeg wordt met 12 meter substantieel verbreed.

Waar ligt Campus Oost?

Campus Oost is het campusgebied ten oosten van de Mansholtlaan tegenover de bestaande bebouwing op Wageningen Campus. Ooit waren op deze locatie proeffaciliteiten, kassen en het bruine bakstenen gebouw van het Instituut voor Arbeid Mechanisatie en Gebouwen (IMAG) van DLO en de leerstoelgroep Landbouwtechniek gevestigd.

De plannen om woningbouw te realiseren op Campus Oost kwamen rond 2010 te vervallen door een crisis op de woningbouwmarkt en omdat de gemeente Wageningen haar aandacht richtte op andere projecten. Campus Oost werd daarom in 2016 aangewezen als uitbreidingslocatie voor Wageningen Campus. De planvorming die toen ter hand werd genomen is nu afgerond.

Met de komst van de R&D-centra van drie grote spelers naar Wageningen Campus - Friesland Campina (geopend in 2013) , Unilever (geopend in 2019) en het innovatiecentrum van Upfield (2022)– en met het succes van bedrijfsverzamelgebouwen PlusUltra 1 en 2, is de ruimte op de campus voor kennisintensieve bedrijvigheid eerder dan verwacht ingevuld.

Bijgaande brochure geeft informatie over Wageningen Campus, inclusief vestigingsmogelijkheden.

Voor aanvullende informatie over vestigen op Campus Oost kunt u contact opnemen met Dr. ir. Anne Mensink, Business Developer Wageningen Campus.