Bestemmingsplan Wageningen Campus

Wageningen Campus is ingericht als ontmoetingsplek voor onderzoekers, (startende) ondernemers en studenten op het gebied van voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid. Kennisintensieve organisaties zoals universiteiten, research instituten, bedrijven en NGO’s voeren R&D werkzaamheden uit en zorgen ervoor dat innovaties hun weg naar toepassing in de maatschappij vinden.

Wageningen Campus bestaat uit twee locaties:

  • Locatie Wageningen Campus, rond de gebouwen van Wageningen University & Research (WUR)
  • Locatie Business & Science Park Wageningen (BSPW)

Locatie Wageningen Campus

De locatie Wageningen Campus, rond de gebouwen van Wageningen University & Research (WUR) aan de Mansholtlaan, bestaat uit drie onderdelen.

afb.jpg

WUR gebouwen

Allereerst wordt de ruimtelijke structuur van de campus gevormd door een groot groen middengebied, met daarin en er omheen gebouwen van WUR. Hier is bebouwing voor onderzoek en onderwijs toegestaan. Hier kunnen ook kleine bedrijven, innovatieve starters en onderzoekers met enige mate van bedrijfsmatige activiteiten zich vestigen. Zij hebben een nauwe samenwerking en band met het onderzoek en de onderzoekers van WUR.

afb.jpg

Business Strip

De ‘Business Strip’ (adres Bronland) heeft als bestemming: kennisintensieve bedrijvigheid. Hier zijn bijvoorbeeld de R & D centra van Unilever en FrieslandCampina gevestigd en bevinden een levendige start up community, innovatieve MKB bedrijven en R & D hubs van corporates zich in de kantoren en laboratoria van bedrijfsverzamelgebouwen Plus Ultra I + II. Ook enkele NGO’s die zich bezig houden met het kennisecosysteem zijn hier gevestigd. Al deze organisaties verrichten hoogwaardige onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten, testen en evalueren geavanceerde technologieën, producten, duurzame (productie)processen, houden zich bezig met hoe onderzoeksresultaten in de maatschappij worden geïmplementeerd of hoe benodigde transities tot stand komen.

Overview of Born-Oost

Wageningen Campus Oost

Op Wageningen Campus Oost, aan de overkant van de Mansholtlaan, zijn nu NIOO-KNAW en de Aeres Hogeschool gevestigd. Het gewijzigde bestemmingplan voor Campus Oost is in 2022 goedgekeurd: kennisintensieve bedrijven kunnen zich nu vestigen op deze locatie. Ten zuiden van de bestaande gebouwen wordt Wageningen Campus Oost verder ontwikkeld.

Het is een gezamenlijke wens van Gemeente Wageningen en WUR om een optimaal vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven te bieden. De huidige regelingen in de bestemmingsplannen op de campus boden hiervoor beperkt ruimte. Om de verschillende bestemmingsplannen bij elkaar te brengen heeft de Gemeente Wageningen een paraplubestemmingsplan opgesteld. Het paraplubestemmingsplan maakt duidelijk wat er wel en niet mogelijk is op dit gebied. Onder andere is duidelijker geformuleerd wat er verstaan wordt onder de termen “kennisintensieve bedrijven en/of instellingen” en “onderwijs en onderzoek”. Daarnaast is binnen de bestemming “Onderwijs en Onderzoek” opgenomen dat naast het onderwijs en onderzoek op het middengebied van WUR kleine kennisintensieve bedrijven worden toegestaan. Deze zijn beperkt tot maximaal 500 m2 per bedrijf, dit betekent in praktijk meestal tot circa 15 medewerkers per bedrijf. Met deze toevoeging wordt het mogelijk om ruimte te bieden aan WUR gerelateerde kleine bedrijven (bijv. startups) die samenwerken met en/of gebruikmaken van de faciliteiten van WUR. De Gemeente Wageningen zal uiterlijk maart 2022 expliciet maken of het aantal of de totale omvang van de kleine bedrijven, die op het middengebied van Wageningen Campus met de bestemming onderwijs en onderzoek zich zouden kunnen vestigen, wordt gemaximeerd. Grotere kennisintensieve bedrijven kunnen zich vestigen op de ‘Business Strip’ of Wageningen Campus Oost.

Locatie Business & Science Park Wageningen (BSPW)

Wageningen Business- en Science Park is bedoeld voor bedrijven in de life sciences, food en health. Het Business & Science Park ligt op loopafstand van Wageningen University & Research, maar is geen onderdeel van WUR. In het logo van BSPW is echter wel de naam Wageningen Campus terug te vinden – dit brengt tot uitdrukking dat er een sterke band tussen de verschillende locaties bestaat en dat de organisaties gevestigd op het BSPW deel uitmaken van het Wageningen Campus ecosysteem.