Glyfosaat (bladbehandeling)

De bestrijding van de planten gebeurt door de volledige planten te besproeien met een glyfosaathoudende oplossing.

De professional die in het bezit is van een geldig Bewijs van Vakbekwaamheid besproeit de volledige planten met een 1,5 à 2% glyfosaatoplossing. Gebruik hiervoor een rugsproeier met regelbare sproeikop. Uit de praktijk blijkt dat een bladbespuiting van volledig uitgegroeide planten (3 à 4 meter hoog) weinig effect heeft en er is veel sproeimiddel voor nodig.

Indien het dus nodig is: maai of knip eerst de stengels af (handmatig of met een maai-zuigcombinatie). Twee weken later kan de bladbehandeling worden uitgevoerd. Het afknippen of maaien van de stengels stimuleert de (slapende) knoppen op de wortels om uit te lopen. Hierdoor heeft glyfosaat een grotere impact op de planten.

Voer de behandeling eenmaal per seizoen uit, bij voorkeur in het najaar (eind augustus- begin oktober). In het najaar is een behandeling effectiever dan in het voorjaar of de zomer omdat de sapstroom in een plant in die tijd van het jaar overwegend richting het wortelstelsel gaat. Systemisch werkende middelen zoals glyfosaat worden daardoor tot diep in het wortelstelsel getransporteerd. Hierdoor sterven het bovengrondse deel van de plant en een groter deel van het wortelstelsel af.

Effectiviteit

Bladbehandeling leidt op korte termijn tot positieve resultaten. Hergroei is vaak in bonsaivorm waarbij de plant veel kleine en dunne stengeltjes maakt. Vaak lopen de slapende knoppen en wortelstokken elk jaar in volle kracht uit waardoor er, naast kleine en aangetaste stengels, ook gezonde en hardgroeiende stengels op de groeiplaats aanwezig zijn. Dit geeft een vertekend beeld van de effectiviteit van de methode, maar is normaal. Daarom is het belangrijk om de behandeling te herhalen. Zo worden elk jaar de nog levende wortels aangepakt.

Kosten

De gemiddelde kosten bedragen € 2,60 per vierkante meter per jaar over een periode van 4 jaar. Hoe kleiner de te bestrijden oppervlakte hoe hoger de prijs. Zeker binnen de bebouwde kom geldt veelal een wat hogere eenheidsprijs omdat hier vaak aanvullende kosten (zoals verkeersmaatregelen) in de eenheidsprijs verwerkt moeten worden. 

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Naast de bovengrondse delen van de plant zal ook het wortelstelsel afsterven. Op korte termijn zijn de effecten zichtbaar, eliminatie is haalbaar.
  • Zeer kosteneffectief en snel uitvoerbaar.
  • Geen bodemverstoring en alle plantendelen blijven op locatie, hierdoor is het risico op verdere verspreiding nihil.

Nadelen/risico's

  • Resultaten kunnen wisselend zijn, vaak zijn meerdere behandelingen nodig.
  • Glyfosaathoudende middelen werken niet selectief en kunnen dus planten, struiken en bomen die met het middel in contact komen (rechtstreeks of na overwaaien) ernstig beschadigen of doden. Werk dus nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden.
  • Extra voorzichtigheid in de buurt van het oppervlaktewater is vereist, zorg ervoor dat het product of de verpakking geen water verontreinigt. Stem vooraf af met het Waterschap of bevoegd gezag.
  • Er is geen herstel van inheemse beplanting mogelijk, het glyfosaathoudende middel doodt alle opkomende en aanwezige grassen en kruiden in en direct rondom de groeiplaats.
  • De methode is gevoelig voor drift (verwaaiing). Zeker binnen de bebouwde kom, langs fiets en wandelpaden met een hoge bezoekersfrequentie en bij schoolpleinen wordt deze methode sterk afgeraden.
  • De methode wekt doorgaans veel weerstand op bij de omgeving (binnen steden en dorpen). De omgevingscommunicatie moet transparant, volledig en correct zijn en ruim voldoende politiek draagvlak hebben.

Waar vind ik meer informatie?