Overige methoden

Daarnaast zijn er allerlei methoden die op kleine schaal getest zijn, of zelfs nog in de ideeënfase zijn.

Hieronder wordt een kort overzicht weergegeven. 

NB. Deze lijst is niet uitputtelijk.  

Onder water zetten

Bij het verondiepen van plassen met grond waarin fragmenten van Japanse duizendknoop voorkomen doet zich de vraag voor of de duizendknoop volledig zal afsterven indien de besmette grond onder water wordt toegepast. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar het effect van onder water zetten van met duizendknoop besmette grond.

Hele planten

In enkele (Engelse) onderzoeken naar de overlevingskansen en verspreiding van duizendknoop die groeit in overstromingsgebieden van rivieren wordt melding gemaakt van overleving na een periode onder water te hebben gestaan als gevolg van wisselende waterstanden. Hoe lang die perioden precies waren is onduidelijk (‘brief period’).  

Wortelstokfragmenten

Wortelstokfragmenten die drie maanden onder water hebben gestaan kunnen nog steeds opnieuw uitlopen. Voor stengels blijkt dit zelfs 12 maanden te zijn. Uit het betreffende onderzoek is niet af te leiden hoe lang een periode onder water zou moeten zijn om opnieuw uitlopen te voorkomen maar in ieder geval langer dan 12 maanden. 

Samenvatting

Er is onvoldoende informatie voor het beantwoorden van de vraag in hoeverre onder water zetten van met duizendknoop besmette grond afdoende is om hergroei te voorkomen.

Bij het verondiepen van plassen speelt ook het risico op verspreiding als fragmenten tijdens het storten op de oevers terechtkomen waaruit nieuwe haarden kunnen ontstaan. Er is op dit moment onvoldoende ervaring met deze techniek om iets te kunnen zeggen over mogelijke risico’s op hergroei op langere termijn.

Bodemmagnetron

Al een aantal jaar wordt in de (glas)tuinbouw de techniek magnetron ontsmetten gebruikt om potgrond en substraat te ontsmetten. Bij deze methode wordt de grond verwarmd waardoor organismen in de bodem tot 60 cm diep gedood worden.  

Er is nog geen onderzoek gedaan naar deze methode bij bestrijding van duizendknoop. Verwacht wordt dat de indringing in de bodem te beperkt zal zijn voor een groot effect. 

Beschaduwen

Inplanten met of zaaien van snelgroeiende kruidachtige planten of wilgen inplanten zouden duizendknoop weg kunnen concurreren. In Frankrijk zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaruit blijkt dat hiermee de duizendknoop niet verdwijnt. Wel wordt de dichtheid van duizendknoopplanten lager. In Nederland wordt getest of het in combinatie met andere methoden zoals uittrekken en de heet water methode effectief kan zijn en de nazorg kan vergemakkelijken en verkorten. 

UV-straling

UV-straling veroorzaakt schade aan planten doordat onder invloed van de straling radicalen worden gecreëerd, de bladgroenkorrels oxideren of de plantencellen beschadigd raken. De methode wordt (op beperkte schaal) ingezet bij onkruidbestrijding op verhardingen. Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze methode bij onkruidbestrijding op verhardingen. Naar het effect op duizendknoop is geen onderzoek gedaan. 

Vloeibare stikstof

Door toedienen van vloeibare stikstof op/in de bodem, bevriest deze bodem en de daarin aanwezige duizendknoop. Door de bevriezing ontstaan er ijskristallen in de cellen die de cellen kapot prikken. 

Deze methode is op kleine schaal in Nederland getest. Uit deze test bleek dat er heel veel vloeibare stikstof nodig is om grond te bevriezen. Daarnaast bleef de temperatuur niet lang genoeg onder vriespunt, waardoor er waarschijnlijk te weinig tijd was voor ontwikkeling van ijskristallen en de cellen niet kapot gingen. Om de duizendknoopcellen kapot te maken moet de (bodem)temperatuur gedurende meerdere uren onder vriespunt gebracht worden, wat in praktijk moeilijk uitvoerbaar lijkt. Binnen enkele dagen na toedienen van de vloeibare stikstof werden alweer uitlopers waargenomen. 

De kosten voor vloeibare stikstof zijn vrij hoog, er is veel stikstof nodig (in de test is 10 kg gebruikt voor één grote pot met grond met duizendknoopwortels). 

RootsReset 

Door de groei van anaerobe bacteriën te stimuleren kan de bodem ‘gereset’ worden. Om deze bacteriën zich snel te laten vermeerderen, worden eiwitrijke korrels uitgestrooid en vervolgens in de bodem gefreesd. De locatie wordt vervolgens afgedekt met een extreem zuurstof-werende folie. Door de overmaat aan eiwitten de bodembacteriën groeien en daalt het zuurstofgehalte naar bijna nul procent waardoor plantengroei stopt. Vervolgens ontwikkelen zich anaerobe bacteriën die zuurstof en glucose uit de wortels van de Japanse duizendknoop onttrekken wat ervoor zorgt dat de Japanse duizendknoop afsterft. 

RANOX is in 2019 een proef met deze methode gestart. De resultaten laten zien dat in de drie behandelde proefvlakken de Aziatische duizendknoop is afgestorven, in welke mate verschilt per proefvlak. Het onderzoek heeft ook enkele verbeterpunten opgeleverd, namelijk:

  • Folie over een grotere oppervlakte aanbrengen om te voorkomen dat Aziatische duizendknoop onder de randen doorgroeit (4 meter buiten de groeiplaats);

  • Dikkere luchtdichte folie toepassen en afdekken met een niet-doorzichtige folie om te voorkomen dat vogels het folie beschadigen op zoek naar voedsel;

  • Een laag van 2 cm grond op het folie aanbrengen ter verzwaring van de afdekfolie om scheuren te voorkomen.

  • Prijsindicatie (2023): circa €28 per m2.

Ozon

Sinds 2018 doet NTP samen met het Waterschap Vechtstromen onderzoek naar de toepasbaarheid van ozon  (een krachtige vorm van zuurstof met hoge oxidatiekracht) ter bestrijding van de Japanse duizendknoop. Verschillende manieren van injectie zijn daarbij in de afgelopen jaren getest. Vervolgonderzoek moet meer inzicht geven in het werkingsmechanisme van ozon.

> Meer lezen: Ozon als bestrijdingsmiddel tegen Japanse duizendknoop.