Inundatie

Inundatie (onder water zetten) bemoeilijkt de gasuitwisseling tussen plantenwortels en de bodem. De zuurstofloosheid die hierdoor ontstaat is voor veel plantensoorten na verloop van tijd dodelijk. Voor Japanse duizendknoop kan deze methode worden toegepast door bijvoorbeeld een waterdicht bassin aan te leggen waarin grond met duizendknoopwortels gestort wordt en dit onder water te zetten. Door de grond van tevoren te zeven en grote wortelstokken af te voeren of de wortels te verhakselen voor het inunderen, kan de behandelperiode mogelijk verkort worden.

Effectiviteit

Het inunderen van duizendknoopwortels is effectief. Dit is zowel uit experimenten gebleken als uit praktijkvoorbeelden. Inunderen kan zowel met zoet- als zoutwater. Hoe snel het afstervingsproces van de wortels verloopt, hangt onder andere af van de periode waarin de methode wordt uitgevoerd. In een experimentele setting bleek dat wortelstokken die tijdens het groeiseizoen (maart – september) zijn geïnundeerd met zoet water met een laag teelaarde onder en boven de wortelstokken, al na 3 maanden inunderen hun groeikracht verloren. De wortelstokken die tijdens de winter (september – maart) zijn geïnundeerd, verloren dit pas na 6 maanden inundatie. Dit komt mogelijk doordat in de winter de wortels meer voedselreserve bevatten.  

In een andere praktijkproef aan de kust is 2.000 m3 verontreinigde grond die ook duizendknoopwortels bevatte in een waterdicht bassin met zout(zee)water geïnundeerd. Door regelmatig water in te laten werd het niveau op 30 cm boven het grondniveau gehouden. Tijdens een vitaliteitstest die 7 maanden na de start van de inundatie is uitgevoerd, bleek dat de wortelstokken afgestorven waren. Voor de zekerheid is de inundatieperiode verlengd tot 12 maanden. Na afloop is de grond nogmaals steekproefsgewijs bemonsterd, waarbij geen vitale wortelstokken zijn gevonden. Twee maanden na het leeglopen van het bassin kon de grond worden afgevoerd naar een verwerker.   

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het inunderen van 2.000 m3 in een bassin lagen rond de € 60 per ton (ter indicatie, prijspeil 2020)

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen

  • Afhankelijk van de periode in het jaar, sterven de wortelstokken tussen 3 en 6 maanden.
  • Inunderen met zout water van met duizendknoop besmette grond was na 7 maanden effectief.
  • Wanneer er lokaal een tijdelijk, waterdicht bassin kan worden aangelegd, is er slechts beperkt transport nodig. Dit verlaagt ook het risico op verspreiding.
  • Na de behandeling kan de grond weer teruggestort of elders toegepast worden.

Nadelen/risico's

  • Er moet een waterdicht bassin aangelegd worden, met eventueel een pomp om ervoor te zorgen dat de grond met duizendknoopwortels gedurende de hele behandelperiode onder water blijft staan en eventueel een drainagesysteem om het water na behandeling weer af te kunnen voeren (het water laten verdampen is ook een optie, maar kost veel meer tijd).
  • Er zijn geen aanwijzingen dat bij inundatie met zeewater zout achterblijft in de grond. De zoutconcentraties in het in- en uitgaande water waren nagenoeg gelijk. Bij inundatie met grondwater speelt dit niet.

Waar vind ik meer informatie?