Over Handboek Bodem en Bemesting

De website ‘Handboek Bodem en Bemesting’ biedt adviezen en handvaten over bemesting en bodembeheer. Het handboek is vooral bedoeld voor telers, adviseurs en andere personen die betrokken zijn bij bemesting en bodembeheer in zowel de akkerbouw als vollegrondsgroenteteelt. Het handboek is samengesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV), met financiering vanuit het Masterplan Mineralen Management van het Productschap Akkerbouw en de PPS Bodem (ministerie van LNV). Uitbreiding en actualisering van het boek vindt plaats dankzij financiering van de Branche Organisatie Akkerbouw en de PPS Bodem.

De opgenomen bemestingsadviezen zijn beoordeeld en vastgesteld door de CBAV. Daarbij hanteert de CBAV een beoordelingssystematiek, die is weergegeven in onderstaande bijlage. De systematiek is opgesteld om te laten zien in hoeverre een advies wetenschappelijk is onderbouwd, hoe actueel dat advies nog is en om als CBAV beter aan te sluiten bij de praktijk.

Benadrukt moet worden dat de vermelde adviezen in het handboek een gemiddelde situatie weergeven. Op basis van eigen ervaringen en kennis kunnen deze adviezen aangepast worden aan de eigen situatie. Het handboek geeft hiervoor handvaten in de vorm van voetnoten en aanvullende opmerkingen. Een bemestingsadvies is dus duidelijk meer dan enkel een getal.

De bemestingsadviezen hebben een landbouwkundige grondslag. Ze zijn afgestemd op het behalen van een economisch optimaal resultaat. De bemestingsadviezen in het handboek voor stikstof en fosfaat staan los van de gebruiksnormen. Afhankelijk van de grondsoort en regio en de bouwplansamenstelling kan toepassing van de adviezen ertoe leiden dat op bedrijfsniveau niet aan de gebruiksnormen wordt voldaan. In de toekomst zullen we meer aandacht besteden aan dit knelpunt.

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) staat onder voorzitterschap van LTO-Nederland, terwijl Open Teelten van Wageningen University & Research het secretariaat voert. De CBAV is samengesteld uit vertegenwoordigers van onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven. De CBAV bestaat uit de volgende personen:

T. de Vries (voorz.) Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)
J. de Haan (secr.) WUR Open Teelten
W. van Geel WUR Open Teelten
W. van Dijk WUR Agrosysteemkunde
A. van Valen Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS)
R. Postma Nutriënten Management Instituut (NMI)
H. Brinks Delphy
K. Brolsma Eurofins Agro
S. Heestermans Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
J. Peltjes HLB Research & Consultancy
E. de Jongh Branche Organisatie Akkerbouw