Waterbeheer

Het waterbeheer is één van de belangrijkste productiemaatregel in de landbouw. Basis voor een optimale productie voor elk perceel en elke grondsoort is een goede ontwatering én vochtvoorziening.

Met een moderne peilgestuurde drainage is tegelijk ontwatering en waterconservering te verbeteren. Een beregeningsplanner is een onmisbaar hulpmiddel voor een efficiënte beregening.  Als gevolg van strengere milieuvoorwaarden, emissies naar grond- en oppervlaktewater, worden de normen voor bemesting verder verlaagd en wordt de noodzaak van hoge nutriëntenefficiency steeds groter.

Er worden hoge eisen gesteld aan de ontwatering vanwege het intensieve karakter van het grondgebruik in de Nederlandse landbouw. Percelen moeten vroeg in het voorjaar geschikt zijn om te bewerken en te zaaien of te poten en laat in het najaar nog te kunnen oogsten. Machines worden steeds groter en zwaarder en vooral de afvoer van producten geeft al snel problemen, eerder nog als het oogsten zelf. Een goede ontwatering middels voldoende afvoersloten en een op deze eisen afgestemde drainage zijn noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij het samenvoegen van percelen dienen deze zaken goed bekeken te worden. Hiervoor kan een drainage/ontwateringsplan gemaakt worden, met advies voor o.a. draindiepten en omhullingsmateriaal, rekening houdend met ontwateringsdiepten, gewaseisen en grondsoort.  Een goede ontwatering kan ook samengaan met de noodzaak voor het zorgen voor een goede vochtvoorziening en de zorg voor het vasthouden van vocht in verband met algehele verdroging van natuur. Vooral op de lichte zandgronden is peilgestuurde drainage een uitstekende manier om te zorgen voor een betere vochtvoorziening en wordt de noodzaak van beregening sterk verkleind. Aangetoond is dat met peilgestuurde drainage bovendien de gemiddelde grondwaterstand stijgt en gebiedsverdroging wordt tegengegaan.

Beregening gebeurd vooral op lichtere gronden maar ook steeds meer op kleigronden voor het behalen van topopbrengsten. De beregeningsplanner is een hulpmiddel om inzicht en overzicht te krijgen van de noodzaak van beregening in de loop van de tijd, afgestemd op de specifieke vochthuishouding van een perceel en de weerssituatie van dat moment. Het geeft aan welk perceel, over hoeveel dagen en met welke hoeveelheid te beregenen.

Het strengere milieubeleid, o.a. de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water, noodzaakt telers tot een efficiënt gebruik van mineralen, m.n. fosfaat en stikstof. Vooral om de uitspoeling te verlagen worden de normen op zandgrond de komende jaren strenger. Door als teler gebruik te maken van een bemestingsplan dat inzicht geeft in o.a. aanvoer en afvoer, is een verbeteringsslag te maken. 

Informatie