Kengetallen organische stof

Aanvoer van verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten, groenbemesters en organische mest, resterende hoeveelheden 5 en 10 jaar na toediening en C/N-verhouding van het organisch materiaal (indien bekend).

Tabellen kengetallen EOS gewasresten.jpg
Tabel kengetallen EOS groenbemesters.jpg
Tabel kengetallen OS mest.jpg