Bemestingsplan

Een bemestingsplan geeft inzicht, overzicht en structuur aan de planning van een optimale bemesting.

Om binnen de huidige regelgeving meststoffen maximaal te kunnen benutten, een optimale groei voor de gewassen te realiseren en de beste en meest economische keuze van meststoffen te maken is  een perceel, en soms ras-, specifiek plan voor bemesting belangrijk, waarbij ook rekening wordt gehouden met de bemesting van voorgaande jaren en de behoefte van de gewassen die de komende jaren worden geteeld. 

Het bemestingsplan is een planning per perceel en per gewas van de uit te voeren bemesting met kunstmest en/of organische mest , op basis van recent grondonderzoek en de behoefte van de te telen gewassen. Grond onderzoek betaalt zich altijd terug. Een tekort aan één specifiek element kost al snel opbrengst of kwaliteit. Het onderzoek geeft een kwantitatief advies van de behoeften van de gewassen aan alle noodzakelijke elementen. Naast de hoofdelementen N, P en K komen ook Mg, Ca, de diverse sporenelementen en pH aan de orde.

Een uitgebreid bemestingsplan kent ook een organische stofbalans en een mineralenbalans. De organische stofbalans geeft inzicht in het verloop van het organische stofgehalte van de bodem, belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid. Met de mineralenbalans kan een goede planning van mineralen over het bouwplan  en per rotatie worden gemaakt, rekening houdend met de afvoer door de gewassen..

De Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondgroenten is verantwoordelijk voor de Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen. De adviesbasis geeft uitgebreide bemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten.

Diverse laboratoria bieden grondonderzoek aan en adviezen en adviezen gebaseerd op de Adviesbasis. Steeds meer laboratoria geven adviezen op basis van eigen inzichten en onderzoek. Deze adviezen kunnen worden opgenomen in de Adviesbasis na accordering door de CBAV.

Bemestingsplan voor akkerbouwbedrijven