Nieuws

Nieuwste kennis uit de PPS Beter Bodembeheer gedeeld op Actiedag Bodem & Water

Gepubliceerd op
11 maart 2019

Op 4 februari j.l. vond de Actiedag Bodem & Water plaats in de Meerpaal in Dronten. Agrariërs en experts deelden (nieuwe) kennis en ervaringen, opgedaan uit verschillende Flevolandse projecten en initiatieven. NOS-weerman Peter Kuipers Munneke vertelde over de verwachte klimaatverandering en hoe agrariërs hier het beste op in kunnen spelen. Onderzoeker Derk van Balen (WUR) en akkerbouwer Gert-Jan van Dongen leidden de workshop ‘Droogte en structuur: wat leert ons 2018?’. De workshop ‘Groenbemesters in het bouwplan‘ werd geleid door onderzoekster Wiepie Haagsma (WUR) en akkerbouwer Wouter Klaasse Bos. In beide workshops werd de nieuwste kennis vanuit het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer gepresenteerd. Hieronder treft u een korte samenvatting van de inhoud van beide workshop.

Workshop ‘Droogte en structuur: wat leert ons 2018?’

Door: Derk van Balen en Gert-Jan van Dongen

De klimaatverandering is merkbaar. Naast intensievere regenval is er meer kans op hardnekkiger droge perioden. De droge zomer van 2018 heeft duidelijk gemaakt dat de akkerbouw in Nederland kwetsbaar is, als het om droogte gaat. Niet alleen het uitblijven van regen en de lage grondwaterstanden brachten menigeen in de problemen, ook de kwaliteit van het beregeningswater was vaak slecht. Hoge zoutgehaltes (EC) van zowel bron- als oppervlaktewater dwongen de akkerbouwers om door te gaan met beregenen om te voorkomen dat de zoutconcentratie in de bodem te hoog op zou lopen. Er zullen maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld het zorgen voor een grotere waterbuffer door verbeteren van de bodemkwaliteit door verhoging van het organisch stofgehalte. Zorgen voor een ongestoorde bodemstructuur kan ervoor zorgen dat water beter de bodem in kan dringen en de beschikbaarheid vergroten in droge perioden door een betere gewasbeworteling. Binnen de PPS bodem wordt hiermee ervaring opgedaan. De bereidheid om maatregelen te nemen wisselde sterk bij de deelnemers van de workshop. Aan de ene kant akkerbouwers die op zoek zijn naar mogelijkheden van efficiënte irrigatiesystemen en het kiezen van rassen met een sterk wortelstelsel en anderzijds deelnemers die in 2019 niks anders gaan doen en ervan uitgaan dat de droge zomer van 2018 eenmalig was. Het wordt spannend voor de laatste groep. Peter Kuipers Munneke vertelde voorafgaand aan de workshops over de tendensen in het weer en noemde met name dat droge jaren meestal twee opeenvolgende jaren kent.

Workshop ‘Groenbemesters in het bouwplan’

Door: Wiepie Haagsma en Wouter Klaasse Bos

In de praktijk is de belangstelling voor groenbemesters nog steeds groeiend. Groenbemesters worden in vele monoculturen en mengsels aangeboden, maar hoe selecteer je nu de beste groenbemester voor jouw situatie? Tijdens deze workshop hebben we verschillende keuzemogelijkheden besproken. De keuze begint met het bepalen van het doel van de groenbemesterteelt. De teelt kent vele doelen, zoals organische stof aanvoer, stikstofverlies voorkomen, structuur verbeteren, biodiversiteit verhogen en/of beheersing van aaltjes. Afhankelijk van het doel en randvoorwaarden zoals de methode van hoofdgrondbewerking, volggewas en voorvrucht, grondsoort en voorkomende ziekten en plagen, kan een soort of een soortenmengsel gekozen worden. Wouter Klaasse Bos deelde zijn ervaring met groenbemestermengsels op zijn biologisch bedrijf waar hij in het voorjaar ondiep ploegt. In de presentatie: “Groenbemester: een goede keuze!” zijn alle nieuwste inzichten vanuit verschillende onderdelen van de PPS Beter Bodembeheer gebruikt. Het gaat hier o.a. om kennis over en ervaring met verschillende soorten en mengsels bij gereduceerde grondbewerking, de aanvoer van organische stof, de onkruidonderdrukking, de invloed op structuur en de invloed op de mineralenhuishouding.

De presentaties die tijdens de workshops zijn gehouden kunt u vinden in de rechterkolom.