Grond verhitten

Grond verhitten

Bij deze methode wordt na het verwijderen van de bovengrondse plantendelen, de grond uitgenomen, gezeefd om de grootste wortelresten te verwijderen en ter plekke verhit in een mobiele installatie.

Met de inzet van voldoende hitte worden wortelstokken van de duizendknoop gedood. Hiervoor worden eerst de bovengrondse plantendelen weggehaald. Daarna wordt de grond met wortelresten ontgraven en gezeefd. De gezeefde grond wordt vervolgens ter plekke verhit in een mobiele installatie. Op deze manier gaan alle kleine wortelfragmenten dood die na het zeven in de grond zijn achtergebleven.

Het is belangrijk om de grotere, uitgezeefde wortelstukken apart af te voeren, of geleid ze na shredderen ook door de mobiele installatie. De behandelde grond kan direct terug . Daarna is nazorg nodig voor het geval enkele worteldelen de verhitting hebben overleefd.

Effectiviteit

Uit onderzoek blijkt dat het aantal levensvatbare wortelstokfragmenten en nieuwe scheuten sterk afneemt na het verhitten van de grond. Het aantal vitale fragmenten nam af met 99% ten opzichte van de grond die alleen was gezeefd. Of deze effectiviteit ook in de praktijk gehaald wordt, is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee een groeiplaats met Aziatische duizendknoop ontgraven wordt. Zorg ook voor een goede nazorg voor het geval een enkel wortelfragment de hittebehandeling toch overleeft. Deze kan handmatig weggehaald worden.

Kosten

De kosten bedragen gemiddeld €200 per m2, deze kunnen wel afwijken in andere situaties.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Er hoeft geen grond afgevoerd te worden, wat de kans op verspreiding heel klein maakt.
  • Door de hoge temperaturen in de installatie is het aannemelijk dat al het bodemleven wordt gedood, maar uit onderzoek bleek dat zaden van enkele kruidachtigen de hitte behandeling kunnen overleven. Het betrof de soorten Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Herderstasje (Capsella bursa-pastoris), Rode klaver (Trifolium pratense) en Akkerdistel (Cirsium arvense).
  • Eenmalig een grote ingreep, daarna slechts handmatige nazorg nodig.
  • Eliminatie is haalbaar met nazorg.

Nadelen/risico's

  • De mobiele verhitter is een grote machine die niet op alle locaties kan komen. Het inrichten van een verzamellocatie in de nabije omgeving waar de ontgraven grond naartoe wordt gebracht voor het zeven en verhitten kan hiervoor een oplossing zijn en bijdragen aan efficiënt werken.
  • Uitnemen van grond is niet op alle locaties mogelijk zoals bij kabels en leidingen of in de kroonprojectie van bomen.
  • Werkt bewezen met zandgrond, het is nog onbekend of deze methode ook met kleigrond mogelijk is.

Voor het afgraven van duizendknoop groeiplaatsen wordt geadviseerd de richtlijnen uit het Landelijk Protocol omgaan met Aziatische duizendknopen, Infoblad D te volgen om verdere verspreiding te voorkomen.

Contact

Deze methode is ontwikkeld door Van den Herik Zuigtechniek en Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Meer informatie