Project

1H4F - Modelleringsstudie IBR & BVD uitroeiingsmogelijkheden Nederland

Om op een efficiënte manier af te komen van de belangrijke rundveeziekten IBR en BVD in Nederland is kennis over transmissie, detectie, bestrijding en preventie van deze ziekten nodig. Een deel van deze kennis is tot nog toe onvoldoende cijfermatig in beeld gebracht. Een gecombineerd epidemiologische-economisch model is nodig om inzicht te verkrijgen in de te verwachte effecten van de maatregelen voor uitroeiing.

Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR)

IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) oftewel koeiengriep wordt veroorzaakt door Bovine Herpesvirus type 1. Vaak verlopen IBR-infecties symptoomloos maar op niet-gevaccineerde rundveebedrijven kan forse schade optreden door sterfte, verminderde melkproductie, vruchtbaarheids­stoornissen en verwerpen. Na infectie is een rund levenslang drager en kan het andere runderen blijven besmetten. Diverse landen werken aan uitroeiing van dit ziekte waarbij steeds meer importbeperkingen van kracht worden.

Bovine virus diarree (BVD)

BVD (Bovine virus diarree) wordt veroorzaakt door het BVD-virus. Kalveren die worden geboren als drager van het BVD-virus houden hun verdere leven het virus bij zich en verspreiden dit voortdurend, naar andere runderen. BVD veroorzaakt veel schade op een bedrijf door sterfte, slechte groei en het vaker ziek zijn van de dieren.

Uitroeiing BVD en IBR in Nederland

Deze modelleringsstudie richt zich op ondersteuning van de plannen voor uitroeiing van BVD en IBR in Nederland door middel van een goede kwantitatieve veterinair-epidemiologische onderbouwing van de bestrijding van de beide virussen en de bewaking van een vrije status.
Verschillende scenario’s van economisch haalbare opties voor diagnostiek, bestrijding en bewaking worden geanalyseerd en met elkaar te vergeleken om een effectief en economisch haalbaar scenario te selecteren. Naast het directe belang van de uitroeiing van IBR en BVD in Nederland wordt in dit project kennis ontwikkeld die sector-overschrijdend inzetbaar kan zijn: kennis en modellen over uitroeiing van infectieziekten die zijn opgebouwd in de ene sector kunnen toegepast worden in andere sectoren.

Gezonde, duurzame koeien

De Nederlandse rundveesector streeft naar gezonde, duurzame koeien die veilig voedsel produceren, met aandacht voor dierziektepreventie en verantwoord antibioticagebruik. De sector heeft de ambitie om te komen tot een nul-prevalentie van IBR en BVD. Voor de bestrijding van deze ziekten zijn veterinaire instrumenten (diagnostiek, vaccinatie) en I&R voor de regulering van dierbewegingen beschikbaar. Dit project zal meer duidelijkheid verschaffen over hoe deze instrumenten in een collectieve aanpak op de meest kosteneffectieve manier ingezet kunnen worden.

Samenvatting eindrapport

Met het doel om de inzichten te vergroten in de bestrijdings- en bewakingsproblematiek van IBR en BVD voor ondersteuning van  de voorgenomen eradicatie in Nederland werd een modelleringsstudie uitgevoerd. Scenario’s voor de bestrijding van IBR en BVD werden gesimuleerd en geëvalueerd op epidemiologische en economische effecten. Een effectief bestrijdingsscenario voor BVD en bewaking van een BVD-vrije status in Nederland lijken haalbaar. De melkveesector en de vleeskalverhouderij zijn de bedrijfstypen die de meeste economische voordelen hebben bij de bestrijding van BVD. Actieve betrokkenheid van alle rundvee-bedrijfstypen is nodig voor een snelle en (kosten-)effectieve eradicatie van BVD in Nederland. Met het  bestaande IBR bestrijdingsprogramma mag een voortgaande eradicatie van IBR verwacht worden. Herintroducties van IBR en BVD door diercontacten en importen vormen een risico. Voor IBR- en BVD-vrije en onverdachte bedrijven is aanvoercontrole en algemene bedrijfshygiëne van groot belang om deze ziekten buiten de deur te houden.

Volledige deelrapporten zijn op te vragen bij de projectleider (wim.vanderpoel@wur.nl)

English

Summary Final report: Modeling study IBR & BVD eradication opportunities in the Netherlands

With the aim to increase insights into control and surveillance issues of IBR and BVD for support of the planned eradication in the Netherlands, a modeling study was conducted. Scenarios for the control of IBR and BVD were simulated and evaluated for epidemiological and economic effects. An effective control scenario for BVD and surveillance of a BVD-free status in the Netherlands seem feasible. The dairy cattle and the calf meat production sector are the business types that have the most economic benefits from combating BVD. Active involvement of all cattle farm types is required for a fast and (cost) effective eradication of BVD in the Netherlands. With the existing IBR control program, an ongoing eradication of IBR can be expected. Reintroductions of IBR and BVD by animal contacts and imports constitute a risk. For IBR and BVD-free and farms not suspected of such infection, feed control and overall farm hygiene are very important to keep these diseases out of doors.