Project

1H4F - Een nieuwe methode voor vroegdetectie van afwijkingen in het productieproces van pluimveelegbedrijven

Onder pluimvee kunnen verschillende dierziekten uitbreken. Vroege opsporing daarvan kan een hoop dierlijk en economisch leed voorkomen. Hiertoe ontwerpt Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad een nieuwe detectiemethode.

De eerste tekenen van ziekte in een pluimveelegbedrijf zijn verhoogde sterftegevallen, minder water- of voeropname en/of daling van eierproductie. Soms gaat er kostbare tijd verloren voordat deze signalen worden opgemerkt, of wordt niet gezien dat er meerdere laag scorende signalen zijn die samen een indicatie zijn dat er sprake kan zijn van een probleem veroorzaakt door een dierziekte.

Uiteindelijk moet dit project leiden tot een softwaretool voor de pluimveehouder, die een waarschuwing geeft dat er mogelijk een dierziekte onder de dieren waart.

Om dit doel te bereiken, worden onderstaande stappen gezet.

  • Verzameling van productiegegevens op dagniveau (legkalendergegevens) van legpluimveebedrijven.
  • Uitwerken van een nieuwe detectiemethodiek met combinaties van twee of meer parameters. Hiervoor is kennis nodig van epidemiologie en infectieziekten. Vanwege het uitblijven van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de Pluimveesector is de verwachting dat dit project, dat gestart is in 2015, zonder financiele bijdrage van de pluimveesector, met een beperktere uitvoering dan gedacht bij de start, zal worden afgesloten in 2017.

    Vroegtijdige detectie

    Dit project wordt in eerste instantie uitgewerkt voor de legpluimveesector. Vroegtijdige detectie van afwijkingen in productieparameters biedt de mogelijkheid om snel te kunnen ingrijpen, waarmee eventuele gevolgschade zo klein mogelijk blijft.

    De techniek is algemeen toepasbaar voor allerlei productieketens in verschillende sectoren, waarbij gegevens in tijdreeksen – dag of week - worden verzameld. Dit geeft in potentie de mogelijkheid tot brede toepassing in andere sectoren. Op langere termijn zou de methodiek dus ook kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld de varkens- en melkveehouderij.