Nieuws

Educatieve Minor Wageningen UR positief beoordeeld

Gepubliceerd op
2 oktober 2014

Met de educatieve minor kunnen Wageningse studenten, als zij een schoolvak-verwante bachelor opleiding volgen, een tweedegraads lesbevoegdheid krijgen. Half februari jongstleden werd de educatieve minor gevisiteerd. Het eindoordeel is positief.

De commissie was onder meer van mening dat er sprake is van een samenhangend geheel van vakken, dat de theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten en dat afgestudeerde studenten inderdaad voldoen aan de eindkwalificaties en dus startbekwaam zijn. Uiteraard was er ook constructieve feedback. Zo zal er binnen de educatieve minor meer aandacht moeten zijn voor vakspecifieke didactiek en zullen stagebegeleiders nauwer betrokken moeten worden bij de eindbeoordeling van de stage. De verbeteracties die we op deze punten reeds hebben ingezet gestart, zullen we de komende tijd voorzetten. Met ruim 25 studenten dit jaar verwachten we weer vele enthousiaste en bekwame leraren af te kunnen leveren!