Workshops 10 oktober 2013

De workshops zijn interactief opgezet: er wordt van de deelnemers verwacht dat ze actief aan de slag gaan in de vorm van interactief debat, stakeholder game, quiz of met elkaar werken aan een case studie.

14:15 - 16:15 uur: Workshops

  • Transport - Marja Doedens - MCN
  • Energie - Hans van Breugel - Tocardo
  • Voeding - Marnix Poelman / Mascha Rasenberg - IMARES
  • Biodiversiteit - Peter Herman / Han Lindeboom - NIOZ/IMARES
  • Geluid -  Hans Slabbekoorn / Eelco Leemans / Klaus Lucke - Universiteit van Leiden / Stichting de Noordzee / IMARES
  • Ruimtelijk beheer op zee - Lodewijk Abspoel - Ministerie van I&M

Workshop Transport

(in de Vrije republiek)

TESO vaart dagelijks door het prachtige, maar kwetsbare Waddengebied. En daarom streven zij naar een verdere verduurzaming van hun dienstverlening. Zo heeft TESO in 2007 als eerste rederij ter wereld aan boord de relatief schone GTL diesel gebruikt. Dit was een geslaagd experiment gericht op de verduurzaming van transport door gebruik van milieu- en klimaatvriendelijke brandstoffen.

Rond 2008 is TESO erin geslaagd om 30 procent CO2 neutraler te varen, dankzij het gebruik van biodiesel en het brandstofadditief Soltron. Aan boord van de Dokter Wagemaker wordt, als gevolg van het plaatsen van waterloze urinoirs, op jaarbasis 150.000 liter drinkwater bespaard. TESO zal richting de toekomst meer stappen ondernemen om de activiteiten verder te verduurzamen. Zo wordt thans een TESO met LED verlichting uitgevoerd aan boord van de Dokter Wagemaker.

Het verduurzamen van de dienstverlening ging niet vanzelf. In deze workshop wordt het vallen en opstaan besproken van de ontwikkeling van een duurzame veerboot voor de route Den Helder-Texel.

Er wordt dieper ingegaan op de kansen en belemmeringen bij het toepassen van  innovatieve en duurzame maatregelen in het ontwerp van de nieuwe veerboot van TESO.

Workshop Energie (uit water)

(in de Kortenaer zaal)

Partijen leggen in het energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Een van de pijlers uit het energieakkoord is een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020. Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023.

Tocardo is een organisatie die wil bijdragen aan schone en duurzame energie. Hierbij richt Tocardo zich op getijden energie en energie uit de rivier. Beide behoren tot de belangrijkste bronnen van hernieuwbare energie beschikbaar op onze planeet. Tocardo oogst deze energie en werkt aan het leveren van schone en duurzame energie voor toekomstige generaties.

In deze workshop wordt ingegaan op energie uit water. De deelnemers worden na een korte introductie in 4 groepen verdeeld om interactief met elkaar te debatteren over verschillende dilemma’s rondom energie uit water. Na het debat gaan de groepen hun uitkomsten presenteren in een korte pitch.

Workshop Voedsel uit zee

(in de Van Kinsbergen zaal)

In deze workshop gaat IMARES samen met u zoek naar de meest wenselijke productievorm in de Noordzee.

In 2012 werd in totaal 148 miljoen ton vis geleverd aan de wereld door de aquacultuur en visserij, waarvan 128 miljoen ton vis werd gebruikt als voedsel voor mensen. De vraag naar voedsel uit zee zal de komende jaren alleen maar toenemen. Maar er is ook meer ruimte nodig voor andere activiteiten op zee, zoals energie.

Samen lopen we aan de hand van een scala aan stellingen door verschillende aspecten van voeding uit en voedselproductie op zee. Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende productie mogelijkheden, wie moet en kan de lead hebben, waar liggen de grootste uitdagingen. Dit zijn de randvoorwaarden voor het vervolgtraject.

Na het definiëren van deze randvoorwaarden is het tijd om hier wat dieper op in te gaan om tot een roadmap voor duurzame voedselproductie op zee te komen. Dit doen we door discussies in kleine groepen.

Workshop Biodiversiteit

(in het Klooster 1.021)

Wat is adequate bodembescherming voor de Centrale Oestergronden en het Friese Front? Het kabinet heeft in Mariene Strategie voor de Noordzee Deel 1 twee zoekgebieden aangemerkt voor het treffen van ruimtelijke maatregelen om het kwetsbare en biologisch waardevolle bodemleven te verbeteren. Het project dat hier invulling aan gaat geven, is recent gestart.

Het doel van deze workshop is om samen gevoel te krijgen bij de scope en focus van dit project. We gaan in discussie rondom de kernvraag ‘wat is adequate bescherming?’ en bijbehorende subvragen: Minimum oppervlaktepercentages en grote gebieden of kleine gebieden? Focus op specifieke kenmerken of op gebied als zodanig? Zijn er gebieden waarvan de bescherming meer prioriteit heeft? In de beschermde gebieden als norm natuurbescherming en buiten de beschermde gebieden duurzaam gebruik, of beide willen verenigen in beschermde gebieden? No take/no-entry? Anticiperen op de kosten van handhaving en monitoring?

Tegelijkertijd krijgt u meer informatie over het project Centrale Oestergronden/Friese Front, de betekenis voor het ecosysteem, het gebruik ervan en kosten/baten van zoneringsvarianten. De workshop wordt georganiseerd door het Ministerie van I&M en Stichting De Noordzee.

Workshop Geluid

(in de Van Speijk zaal)

Zorgen op zee: de last van lawaai

De Noordzee is een bijzonder drukke zee, zowel onder- als boven water. Meer dan 200 soorten vissen leven er en verschillende zeezoogdieren. Ook menselijk gebruik is intensief en daarbij wordt veel lawaai gemaakt.

In deze workshop gaan de organisatoren in op de bronnen van geluid, op de wijze waarop zeedieren geluid gebruiken en wat de effecten zijn van menselijke geluidsbronnen op het ecosysteem. Wat weten we al en wat willen we nog meer weten? En wie heeft er nu meer last van lawaai? De dieren of de mensen die werken op de Noordzee?

De workshop wordt georganiseerd door René Dekeling (Ministerie I&M), Hans Slabbekoorn (Universiteit Leiden) en Eelco Leemans (Stichting De Noordzee).

Workshop Ruimtelijk beheer

(in de Van Heemskerck zaal)

Hoe ziet onze Noordzee er in 2050 uit? Is het chaotisch… geordend… geweldig… gezond…? Dat kun je binnenkort zelf bepalen! Speel de MSP challenge 2050 Noordzee versie! Geloof je dat serious games kunnen bijdragen aan ruimtelijke ordening op zee, of geloof je daar juist geen bal van? Maakt niet uit, tijdens deze sessie gaan we dat voor eens en altijd testen.

De Maritime Spatial Planning Challenge 2050 is een simulatie game over ruimtelijke ordening op zee dat wordt ontwikkeld door de TU Delft, Deltares en het ministerie van I&M. ICES, OSPAR en HELCOM zijn adviseurs en jij straks ook, als je meedoet! Zie hoeveel windmolens je plaatsen zonder een gezonde populatie vogels en zeezoogdieren in het spel in gevaar te brengen.

De game is bedoeld om de spelers meer inzicht te geven in de consequenties van planningsbeslissingen, in ruimte, tijd en de gevolgen voor het ecologische en economische systeem van de zee. Op de achtergrond van de game draait een voedselweb model dat oorzaak-effect relaties doorrekent, zodat consequenties van beslissingen die de spelers nemen zichtbaar en dus tastbaar worden.

Tijdens onze sessie geven we een eerste impressie van de game, die nog volop in ontwikkeling is. Dat is ook de bedoeling, want we willen jou vragen om feedback te leveren, zodat we een fantastische, waarheidsgetrouwe game kunnen gebruiken voor beleid, training en opleidingen en waar wetenschap haar inzichten voor een breed publiek in kwijt kan!