Nieuws

Nieuw Handboek Groenbemesters verschenen

Gepubliceerd op
11 september 2019

Bij de opening van de Groenbemesterdag op 28 augustus jl. op proefboerderij Vredepeel is het nieuwe Handboek Groenbemesters gepresenteerd en zeer enthousiast ontvangen door de praktijk, het onderwijs en de kwekers.

In 2003 verscheen de brochure “Groenbemesters. Van Teelttechniek tot ziekten en plagen.” Deze brochure wordt tot op heden nog veel gedownload en gebruikt. Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Was het vijftien jaar geleden vooral bemesting en aaltjes, nu spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol.

Het woord groenbemester is in de huidig context dan ook veel te beperkt. Net als het woord vanggewas in de regelgeving. De in Vlaanderen gehanteerde term groenbedekker dekt de lading beter. Groenbemesters zijn immers veel meer dan bemesters alleen! Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem maar soms worden er ook te veel wonderen verwacht. Voor dit handboek zijn de belangrijkste bekende feiten verzameld.

Vanuit het landbouwonderwijs kwam het verzoek een update te maken die docenten en studenten wegwijs maakt in dit brede onderwerp. Via het WURKS programma van LNV werden middelen beschikbaar gesteld en door dit te combineren met financiering vanuit lopende programma’s als de Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter bodembeheer, de PPS Groen, het Europese project Best4Soil en het project Evergreen (GreenPort NoordHollandNoord) is er nu een compleet handboek groenbemesters gerealiseerd waar niet alleen studenten en docenten maar ook telers en adviseurs de noodzakelijke informatie kunnen vinden.

Inhoud handboek

Het handboek heeft een kern (hoofdstuk 4 tot en met 7) waarin 21 groenbemesters worden besproken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan mengsels en een aantal soorten dat veel in mengsels worden gebruikt. Naast deze beschrijvende hoofdstukken zijn er per groenbemestersoort factsheets waarin een korte samenvatting wordt gegeven.

Minstens zo belangrijk zijn de algemene hoofdstukken waarin de soortkeuze, teeltaspecten, N-vanggewassen, bewerken en de regelgeving worden besproken. Tijdens het samenstellen bleek de nodige informatie te ontbreken of gedateerd. Daarom is er als besluit een apart hoofdstuk missende informatie toegevoegd. Hopelijk gaat het niet weer 15 jaar duren voordat de missende informatie aangevuld wordt.

Het is anno 2019 belangrijk ons te realiseren dat groenbemesters geen sluitpost meer zijn, maar dat er al vroegtijdig over de soortkeuze nagedacht moet worden. Uitgangspunt bij de keuze van de soort of het soortenmengsel is dat wat het perceel nodig heeft.

Overhandiging praktijk, onderwijs en kwekers

Met dit handboek is de kennis over groenbemesters beschikbaar en worden telers uitgedaagd hun voordeel hiermee te doen. Daarom is bij de opening van de Groenbemestersdag te Vredepeel het eerste exemplaar overhandigd aan Dirk de Lugt als voorzitter van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. Het tweede en derde exemplaar zijn overhandigd aan Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer en Vincent Enting van Plantum, de Branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal.

Overhandiging van het handboek aan Dirk de Lugt door Wiepie Haagsma
Overhandiging van het handboek aan Dirk de Lugt door Wiepie Haagsma
Overhandiging van het handboek aan Gera van Os en Vincent Enting door Leendert Molendijk
Overhandiging van het handboek aan Gera van Os en Vincent Enting door Leendert Molendijk

Digitaal en gedrukt

In dit digitale tijdperk wordt het handboek toegankelijk gemaakt door alle hoofdstukken in pdf vorm ook los aan te bieden. Deze zijn te vinden op de website www.handboekgroenbemesters.nl.

Het eindproduct zou alleen een digitale versie zijn, maar Agrio heeft er voor gezorgd dat er ook een gedrukte versie is gekomen. Dit naslagwerk is te bestellen bij Agrio via: www.agrio.nl/groenbemestershandboek.