Mini symposium 11 oktober 2013

Op dag 2 is er een interactief programma in de vorm van en mini-symposium. Deelnemers hebben de kans om verschillende activiteiten te ondernemen.

11.30 - 13.00 uur: Interactief programma

Bezoek aan brugsimulator KIM (start in de foyer bij de ontvangsttafel)

Altijd al eens willen ervaren hoe het is om op de brug te staan van een marineschip? Vandaag kunt u in een gesimuleerde omgeving aan het roer staan van een marineschip. U kunt aan den lijve ondervinden hoe een nagebouwde brug van een schip de werkelijkheid nabootst.

De brugsimulator wordt binnen de marine gebruikt om toekomstige marineofficieren en scheepsteams in een gesimuleerde zee omgeving te trainen. Een docent van het Koninklijk Instituut voor de Marine geeft uitleg over de simulator waarna u zelf de kans krijgt om te ervaren hoe het is om een marineschip te besturen. 

Rondleiding met bezoek bibliotheek KIM (start in de foyer bij de ontvangsttafel)

Bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), de locatie van de Nederlandse Defensie Academie in Den Helder, volgen toekomstige marineofficieren hun initiële opleiding. Het instituut herbergt echter ook een uitgebreide bibliotheek met een ruime collectie algemene naslagwerken, zoals woordenboeken, encyclopedieën en atlassen.

bib.jpg

Hoogtepunt van collectie in de bibliotheek zijn de atlassen van de familie Blaeu. Blaeu maakte zijn kaarten en atlassen in de 17e eeuw, toen de Republiek der Verenigde Nederlanden haar Gouden Eeuw beleefde. U heeft vandaag de kans deze atlassen van dichtbij te bekijken.

  PPS Markt (in de foyer)

  Bij publiek-private samenwerking (PPS) gaat het om een langdurige samenwerking tussen overheid, instituten en bedrijven bij projecten. Er zijn verschillende contractvormen mogelijk.

  Het beleid is nu om meer en meer de PPS vorm te kiezen als manier om projecten uit te voeren en onderzoek aan te sturen. Maar hoe vinden overheid, bedrijfsleven en instituten elkaar? Meestal omdat men elkaar allang kent en eerder heeft samengewerkt. Maar wat als je een goed idee hebt maar nog geen partners? Daar hebben we nu een PPS markt voor! Schrijf je idee kort en krachtig op een stuk karton en loop er mee rond op de markt of hang het op. We vragen dit aan alle partijen die graag aan PPSen willen deelnemen. Misschien vind je een match en ontstaat er een mooi PPS partnerschap.

  Windgame (in de foyer)

  DGAME1 is een individueel spel waarbij de speler probeert een offshore windpark zo goed mogelijk te laten draaien en onderhouden, of terwijl het windmolenpark zo optimaal mogelijk te managen.

  Het spel wordt georganiseerd door het Asset Management Control Centre. Het Asset Management Control Centre is een platform voor alle Asset Management gerelateerde business met het accent op Control in de betekenis van beheersing van het managen en onderhouden van de asset. Maritime Campus Netherlands is supporting partner van het seminar Asset Management Control en sponsor van DGAME1.

  Wrakken in de Noordzee (in de plenaire zaal)

  'Bescherm een wrak' brengt in oktober het advies met beleidsaanbevelingen voor de bescherming en het verantwoordelijk gebruik van scheepswrakken uit. De primeur van dit advies bieden wij u samen met UNESCO in de vorm van een interactieve presentatie waarbij wij de scheepswrakken in de Noordzee zichtbaar maken via prachtige onderwaterbeelden en een foto-expositie.

  Bescherm een wrak is een initiatief van Duik de Noordzee schoon, Vereniging Kust & Zee, Stichting De Noordzee en Sportvisserij Nederland. Samen met alle gebruikers en liefhebbers van scheepswrakken in de Noordzee proberen wij scheepswrakken te beschermen en duurzaam te gebruiken.

  Stichting Water&Media (in de foyer)

  De stichting Water&Media presenteert dit najaar aan alle bij de zee betrokken organisaties het digitaal platform OVER DE ZEE voor visievorming, kennis delen, experts raadplegen, contacten leggen, feed back organiseren en publiek informeren. Het platform gaat tijdens de Noordzeedagen online.

  Perspectief: beter, sneller, effectiever en met een groter bereik communiceren en samenwerken tegen lagere kosten. Vijf redacteuren van Over de Zee zijn tijdens het interactief programma aanwezig voor tekst en uitleg en het opnemen van wensen en ideeën.

  Einddoel: een collectief domein voor en door overheden, kennisinstituten, economische sectoren en maatschappelijke organisaties met een werkterrein op zee.

  Stichting Water&Media stimuleert betrouwbare berichtgeving en communicatie over ecologie, gebruik, beheer en kennisontwikkeling over watersystemen.

  Zoute Kennisagenda (in de foyer)

  De ‘Zoute kennisagenda’ bevat de meest relevante kennisvragen voor beleid en beheer. Wat hebben we nodig om de Brusselse richtlijnen uit te voeren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gebruik van de Noordzee zo duurzaam mogelijk is? Welke vragen kunnen het best internationaal worden opgepakt en zijn er ook kennisvragen die specifiek zijn voor het NCP?

  Er is veel kennis nodig en er wordt veel kennis vergaard. Dit onderdeel gaat over de het raakvlak tussen wetenschap en beleid & uitvoering. Samenhangende vraagsturing is het doel. Effectief inspelen op Europese kennisprogramma’s een belangrijk hulpmiddel.

  Het EU Noordzee Kernteam heeft in het afgelopen jaar een platform geboden voor de dialoog tussen de uitvoerende ministeries (I&M, EZ en Defensie) en nationale kennisinstituten (NIOZ, Imares, Deltares en LEI). De meest relevante vragen zijn gebundeld en een samenvattende lijst is opgesteld. Tevens is invloed uitgeoefend op de Europese kennisagenda voor de KRM.

  U kunt reflecteren op de behaalde resultaten, verbindingen leggen met bestaand of gepland onderzoek en meedenken over financieringsmogelijkheden.