Nieuws

Rapport met Bodemkwaliteitsmetingen 2021 in Bedrijvennetwerk gepubliceerd

Gepubliceerd op
4 april 2023

Afgelopen week is het nieuwe rapport ‘Bodemkwaliteitsmetingen 2021 in het Bedrijvennetwerk’ gepubliceerd. In dit rapport ligt de focus op de toepasbaarheid van indicatoren en meetmethoden uit de BLN-indicatorset en alternatieve indicatoren en meetmethoden.

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen van de PPS Beter Bodembeheer is in het najaar van 2018 opgezet met als doel om bodemmetingen op praktijkbedrijven te testen en te kijken naar de samenhang van bodemindicatoren onderling en in de bedrijfsvoering. De 16 bedrijven vertegenwoordigen de variatie in de akkerbouw in Nederland en vormen daarmee een land-dekkend netwerk. Bij elk bedrijf zijn er samen met de ondernemers twee percelen geselecteerd voor de uitvoering van de metingen. In het najaar van 2019 zijn meer dan 30 verschillende bodemindicatoren gemeten op de percelen vanuit de werkpakketten rond organische stof, bodembiologie & bodemweerbaarheid en meten van de bodemkwaliteit. Deze metingen zijn in het najaar van 2020 en 2021 herhaald op dezelfde percelen.

Doel van de metingen

In de metingen zijn alle indicatoren uit de BLN-indicatorset gemeten, zowel met de klassieke meetmethodes als de alternatieve (goedkopere/snellere) meetmethodes als een aantal andere indicatoren. Daarnaast zijn de teeltgegevens en historische gegevens van de percelen verzameld. Doel van de metingen was om 1). Beter zicht te krijgen op de toepasbaarheid van de indicatoren en meetmethoden in de BLN, 2). Alternatieve indicatoren en meetmethoden te testen, 3). Beter inzicht te krijgen in de relatie tussen indicatoren onderling, de fysieke omstandigheden (bodemtype, klimaat, grondwater) en de indicatoren & het management en 4). Na te gaan welke set indicatoren leidt tot een goed beeld van de integrale bodemkwaliteit, mede gezien ook het management en de fysieke omstandigheden.

Resultaten & vergelijkingen

In dit rapport worden de resultaten gericht op de eerste twee doelen gepresenteerd. De meetwaarden van de indicatoren worden voor alle percelen gepresenteerd met, indien beschikbaar, referentiewaarden en streefwaarden. Daarnaast is er gekeken hoe de klassieke en de alternatieve methoden zich tot elkaar verhouden. Waar mogelijk is 2021 vergeleken met 2019.

Lees het rapport hier: Bodemkwaliteitsmetingen 2021 in Bedrijvennetwerk Bodemmetingen: Bedrijvennetwerk Bodemmetingen — Research@WUR.

Contact

Daniel Simonse