Nieuws

Meld u nu aan voor de online kennisdag van de PPS Beter Bodembeheer 8 februari!

Gepubliceerd op
14 januari 2022

Op 8 februari organiseert de PPS Beter Bodembeheer een online kennisdag. In de afgelopen circa 10 jaar is er in opeenvolgende PPS-en veel kennis ontwikkeld over integraal bodembeheer in de open teelten, met name in de akkerbouw. Deze kennis willen we op deze dag samenvatten en via praktische adviezen beschikbaar maken voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Dit alles met in het achterhoofd het doel van duurzaam beheerde bodems in 2030. Komt u ook?

In de ochtend, van 10.30 tot 12.00 uur, zijn er een viertal pitches die besproken worden door een panel. De pitches gaan over de systeemproeven, de integrale analyse, het meten van bodemkwaliteit en het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het panel bestaat uit personen uit zowel beleid, onderzoek, adviseurs als praktijk.

In de middag, tussen 13.00 en 17.00 uur, zijn er workshops over adviezen en maatregelen en hoe die nu praktisch toegepast kunnen worden. De workshops duren 30 minuten. Zo kunt u meedoen aan de workshops die voor u interessant zijn en bent u niet verplicht alle workshops te volgen. Er is veel ruimte voor discussie en vragen. De onderwerpen zijn:

 1. Gereduceerde grondbewerking, welke variant te kiezen
  We weten dat het minimaliseren van de grondbewerking positieve effecten kan hebben op de bodemkwaliteit. Dit vertaalt zich echter nog niet altijd in hogere opbrengst voor elk gewas. Daarom is het belangrijk de juiste vorm van gereduceerde grondbewerking bij een gewas te kiezen.
 2. Organische stofaanvoer: kwaliteit van organische stof
  Deze workshop gaat over de kwaliteit van organische stof. Vragen zoals hoe bepaal je nu de kwaliteit van organische stof en hoe stuur je op kwaliteit van organische stof zijn onderdelen van gesprek.
 3. Kosten en baten van bouwplanverruiming
  In deze workshop gaan we kijken naar de kosten en baten bij het verruimen van een bouwplan. Dit doen we aan de hand van een aantal verschillende voorbeelden. Daarbij zullen we ook kijken naar landbouwkundige kant van het verhaal. Op korte termijn gaat dit meestal ten koste van het rendement, maar levert het op lange termijn wel wat op?
 4. Meten en beoordelen van bodemkwaliteit: hoe doe je dat praktisch
  Goed meten en beoordelen van bodemkwaliteit is lastig. Hoe zorgen we ervoor dat de laatste inzichten hierover in de praktijk landen? In deze workshop staan we stil bij de huidige bodemtools die boeren en adviseurs verder helpen in het verbeteren van de bodemkwaliteit. Tegen welke bottlenecks lopen de gebruikers aan als ze de kennis willen toepassen?
 5. Groenbemesters: stikstofopname en nawerking
  Het is voor velen nog onduidelijk hoeveel stikstof groenbemesters opnemen en hoe ze dit naleveren naar het volggewas. Met nieuwe kengetallen en modelberekeningen zal hier meer inzicht in gegeven worden.
 6. Nutriëntinteracties en Calciumbemesting
  Zijn nutriënt interacties tussen K, Mg, Ca, N, Cl van invloed op de opbrengst en kwaliteit. Kan een hoge K-gift tot Mg- en Ca-gebrek in het gewas leiden en is het nodig en rendabel om dan extra Mg of Ca te bemesten voor opbrengst en of kwaliteit? Deze workshop gaat verder op deze vragen in!
 7. Effecten van bemesting op ziekten en plagen
  In deze workshop worden effecten van meer of minder bemesting op de ontwikkeling van ziekten en plagen besproken. Kan je met aanpassing van de bemesting de weerbaarheid vergroten?
 8. Bodemkwaliteitsplan
  In 2021 is het bodemkwaliteitsplan (BKP), samen met bedrijfsleven partners en HBO studenten, in de praktijk getest en geëvalueerd. We nemen jullie mee in de systematiek, de ervaringen, evaluaties en ontwikkelmogelijkheden. Welke rol gaat het BKP spelen in het integraal duurzaam bodembeheer van onze landbouwgronden. Aan jullie de vloer!
 9. Bodemweerbaarheid
  Welke maatregelen beïnvloeden Bodembiologie en bodemweerbaarheid op een positieve of ….negatieve manier? Voorbeelden en discussie over o.a. groenbemesters, organische reststromen en ook (biologisch)ontsmetten van grond.
 10. Ondergrondverdichting
  Ondergrondverdichting is volgens de Europese Bodemstrategie een van de belangrijkste vormen van bodemdegradatie in Europa. Het vormt een reëel risico op kleinere oogsten bij hevige regenbuien en hete zomers. Welke maatregelen zijn denkbaar in de praktijk en hoe worden die ervaren, en in hoeverre zijn die in overeenstemming met wetenschappelijk onderzoek? Wat moet er volgens u nog gebeuren?
 11. Gezond gewastool
  De Gezondgewastool is klaar! Met deze online tool kunnen akkerbouwers en adviseurs eenvoudig zien welke bodemmaatregelen effectief zijn tegen bepaalde bodempathogenen. De tool brengt een onderzoeksrapport van 100 pagina’s over de beheersing van bodempathogenen terug tot 1 schema op maat, waarmee de akkerbouwer direct aan de slag kan.

U kunt zich t/m 2-2 aanmelden voor de dag en verschillende workshops via het aanmeldformulier.