News

Nieuwe Sanitatie in Almere: Circulair en financieel rendabel!

Published on
January 12, 2018

LeAF heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van Nieuwe Sanitatie voor een nieuwbouwwijk in Almere. Het project kan dienen als een aansprekend en toegankelijk voorbeeldproject waardoor er een nog veel bredere interesse voor circulariteit in de afvalwaterketen wordt gewekt. Dit is de drijfveer achter dit initiatief; kiem van waaruit circulaire vormen van omgaan met huishoudelijk afvalwater zich verspreiden en in Almere een grote stap wordt gezet in de transitie richting De stad van het Zuiverste Water.

In samenwerking met de gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland heeft LeAF een verkennende studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van Nieuwe Sanitatie voor een nieuwbouwwijk. Als onderlegger is hiervoor de nieuw te ontwikkelen wijk Nobelhorst gebruikt.

Almere, De stad van het zuiverste water is de pakkende slogan van het door de gemeente en waterschap opgestelde ‘Waterplan Almere 2017-2022’. Dit plan streeft naar het verder ontwikkelen van Almere tot veelzijdige en ondernemende waterstad, o.a. door het circulair omgaan met afvalwater.


De nieuw te bouwen wijk (ca. 900 woningen) heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid in brede zin. Een innovatieve omgang met afvalwater past daar uitstekend bij. Gezamenlijk zijn wij daarom op zoek gegaan naar de mogelijkheden om de waterketen in deze wijk te verduurzamen. Geen ‘flush and forget’ zoals nu, maar afvalwater zien als bron van energie en grondstoffen, en daarbij zo weinig mogelijk water verspillen. En waar mogelijk en wenselijk, verbinding zoeken met andere functies in het gebied, zoals bijvoorbeeld recreatie.
In het door ons uitgewerkte concept worden met bewezen technieken grondstoffen maximaal teruggewonnen. Op woningniveau worden zwart (toilet) en grijs water (overig huishoudelijk afvalwater) gescheiden ingezameld. Uit deze stromen worden biogas en fosfaat teruggewonnen voor bijvoorbeeld lokaal hergebruik. De gescheiden stromen lenen zich beter dan één gemixte stroom voor de doelmatige verwijdering van microverontreinigingen zoals medicijnresten en hormoonverstorende stoffen. Wanneer de emissies van dergelijke stoffen in de toekomst wordt gereguleerd kan de zuivering eenvoudig worden uitgebreid. Voor huishoudens in is een waterbesparing voorzien van 25% die kan oplopen tot 50% middels bewustwording en individuele maatregelen op woningniveau. Om het water lokaal terug te brengen in de waterkringloop worden de behandelde stromen geëcologiseerd in een natuurlijk, groen filter.


De circulaire afvalwaterketen zal, indien gerealiseerd, de grootste in zijn soort zijn. Uit de verkennende studie volgt dat naast de circulaire drijfveer er ook een financiële voordeel te verwachten is. De nodige investeringen voor het op alternatieve wijze inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater wegen op tegen het achterwege laten van kosten die gepaard gaan met de omgang van afvalwater op conventionele wijze.


De stap naar een toekomstbestendig alternatief voor de afvalwaterketen ligt in het verschiet. Het project kan dienen als een aansprekend en toegankelijk voorbeeldproject, waardoor er een nog veel bredere interesse voor circulariteit in de afvalwaterketen wordt gewekt. Dit is de drijfveer achter dit initiatief; kiem van waaruit circulaire vormen van omgaan met huishoudelijk afvalwater zich verspreiden en een grote stap wordt gezet in de transitie richting De stad van het zuiverste water. Dit beperkt zich niet tot de gemeente Almere en de provincie Flevoland!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud de Wilt en Jan Weijma.