Project

Aanpak microverontreinigingen in afvalwater met poederkool-technologie (PACAS)

Door dosering van poederkool aan het biologisch zuiveringsproces voor huishoudelijk afvalwater kan een aanzienlijke verlaging van de concentratie microverontreinigingen worden behaald. Dit blijkt uit de PACAS-praktijkproef uitgevoerd binnen het project de Schone Maaswaterketen.

Microverontreinigingen aanwezig in huishoudelijk afvalwater (zoals medicijnresten, bestanddelen van persoonlijke verzorgings- en huishoudproducten en gewasbeschermingsmiddelen) worden niet volledig verwijderd in een conventionele rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) waardoor ze met het gezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht kunnen komen

De waterbedrijven en waterschappen langs de Maas werken met elkaar samen in het consortium Schone Maaswaterketen om de waterkwaliteit van deze rivier duurzaam te verbeteren. Een belangrijk doel is het terugdringen van microverontreinigingen.

Het doseren van poederkool in het zuiveringsproces (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge) is een innovatieve methode voor de verwijdering van microverontreinigingen waarmee in Duitsland en Zwitserland op kleine schaal ervaring is opgedaan. Het consortium Schone Maaswaterketen wilde onderzoeken of de PACAS-technologie ook voor de Nederlandse situatie geschikt is.

In opdracht van STOWA heeft Royal HaskoningDHV samen met LeAF de dosering van een lage concentratie poederkool in het actief slibproces (PACAS technologie) onderzocht op effectiviteit en efficiëntie voor de verwijdering van microverontreinigingen op de rwzi. 

De resultaten laten zien dat het gemiddelde verwijderingsrendement van een groot aantal stoffen aanzienlijk wordt verhoogd met deze technologie. Ook blijkt dat de milieurisico’s van organische microverontreinigingen in het effluent van de rwzi duidelijk afnemen na de dosering van poederkool. Negatieve effecten in de effluentkwaliteit en bedrijfsvoering van rwzi Papendrecht zijn achterwege gebleven. Daarnaast zijn de kosten relatief laag in vergelijking met andere (nageschakelde) technieken voor de verwijdering van microverontreinigingen. 

Contactpersoon LeAF: Els Schuman.

De STOWA rapportage en een presentatie van het PACAS-onderzoek zijn online beschikbaar.