Succesfactoren

Vooral bij relatief natte biomassastromen (blad, loof, gras, bieten, ...) zijn voordelen te verwachten zijn bij een kleinschalige raffinage aanpak. Dit type stromen hebben hoge transportkosten, bevatten veel mineralen (zoals bijvoorbeeld Kalium) en zijn aan snel bederf onderhevig. Door ontwatering worden de transportkosten sterk gereduceerd, kunnen de mineralen op het land achterblijven en kan bederf worden voorkomen. Ontwatering is een onderwerp dat binnen bijna alle andere business cases binnen deze PPS een rol speelt. Op grote schaal wordt vaak gekozen voor indampen/drogen. Op kleine schaal zijn de kosten voor energie echter veel hoger. Ontwateringsprocessen die op kleine schaal competitief kunnen zijn: persen, membraanfiltratie en centrifugatie.

In 2014 worden deze verschillende ontwateringsmethoden op een rij gezet en vergeleken aan de hand van toepassing in enkele voorbeeld cases. Tevens wordt een kader ontwikkeld om de keuze voor grote en kleine schaal goed af te kunnen wegen.