Grond verhitten

Grond verhitten

Bij deze methode wordt na het verwijderen van de bovengrondse plantendelen, de grond uitgenomen, gezeefd om de grootste wortelresten te verwijderen en ter plekke verhit in een mobiele installatie.

Met de inzet van voldoende hitte worden wortelstokken van de duizendknoop gedood. Hiervoor worden eerst de bovengrondse plantendelen weggehaald. Daarna wordt de grond met wortelresten ontgraven en gezeefd. De gezeefde grond wordt vervolgens ter plekke verhit in een mobiele installatie. Op deze manier gaan alle kleine wortelfragmenten dood die na het zeven in de grond zijn achtergebleven.

Het is belangrijk om de grotere, uitgezeefde wortelstukken apart af te voeren, of geleid ze na shredderen ook door de mobiele installatie. De behandelde grond kan direct terug . Daarna is nazorg nodig voor het geval enkele worteldelen de verhitting hebben overleefd.

Effectiviteit

Uit onderzoek blijkt dat het aantal levensvatbare wortelstokfragmenten en nieuwe scheuten sterk afneemt na het verhitten van de grond. Het aantal vitale fragmenten nam af met 99% ten opzichte van de grond die alleen was gezeefd. Of deze effectiviteit ook in de praktijk gehaald wordt, is sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee een groeiplaats met Aziatische duizendknoop ontgraven wordt. Zorg ook voor een goede nazorg voor het geval een enkel wortelfragment de hittebehandeling toch overleeft. Deze kan handmatig weggehaald worden.

 • Grond verhitten

Kosten

De kosten zijn nog onbekend, het is afhankelijk van de situatie.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Er hoeft geen grond afgevoerd te worden, wat de kans op verspreiding heel klein maakt.
 • Door de hoge temperaturen in de installatie is het aannemelijk dat al het bodemleven wordt gedood, maar uit onderzoek bleek dat zaden van enkele kruidachtigen de hitte behandeling kunnen overleven. Het betrof de soorten Klein kruiskruid (Senecio vulgaris), Herderstasje (Capsella bursa-pastoris), Rode klaver (Trifolium pratense) en Akkerdistel (Cirsium arvense).
 • Eenmalig een grote ingreep, daarna slechts handmatige nazorg nodig.
 • Eliminatie is haalbaar met nazorg.

Nadelen/risico's

 • De mobiele verhitter is een grote machine die niet op alle locaties kan komen.
 • Uitnemen van grond is niet op alle locaties mogelijk zoals bij kabels en leidingen of in de kroonprojectie van bomen.
 • Werkt bewezen met zandgrond, het is nog onbekend of deze methode ook met kleigrond mogelijk is.

Verdere adviezen voor uitvoeren van ontgravingen (uit: Landelijk Protocol omgaan met Aziatische duizendknopen, Infoblad D):

 • Indien er tijdelijke opslag van besmette grond nodig is:
  • Verzamel besmette grond en plant-/wortelresten óp de besmette locatie.
  • Zorg ervoor dat deze grond of resten niet in contact kunnen komen met de ondergrond door ze op een verharding of rijplatente leggen.
  • Voorkom verspreiden of wegwaaien door de grond en resten af te dekken.
  • Situeer de (tijdelijke) opslag niet bij mogelijke verspreidingsroutes (zoals watergangen).
  • Kleine hoeveelheden kunnen worden opgeslagen in afsluitbare BigBags.
 • Graaf groeilocaties gecontroleerd af in lagen van 30 centimeter (zowel horizontaal als verticaal) tot er visueel geen wortelresten van duizendknopen meer worden aangetroffen. Geadviseerd wordt om een kraan met kanteldraaistuk te gebruiken om zorgvuldig in lagen te graven.
 • Na de laatste zichtbare wortels dient nog 30 cm extra afgegraven te worden, zowel verticaal als horizontaal.
 • Bij tijdelijke uitname van grond, bijvoorbeeld voor kabels en leidingen, gelden de bovenstaande regels voor het tijdelijk opslaan van besmette grond. Bij tijdelijke uitname van grond moet er wel rekening worden gehouden dat na terugplaatsing van de grond meestal een groeispurt volgt van de Aziatische duizendknoop. Bespreek derhalve voor uitvoering met opdrachtgever of terreineigenaar of terugplaatsing wel wenselijk is.
 • Al het gebruikte materieel (graafmiddelen, banden, traptreden, schoenzolen, kleding etc.) dient te worden schoongemaakt voordat het terrein verlaten wordt (denk aan borstelen, afspuiten, compressor). Het schoonmaken dient te gebeuren op een verhard oppervlak. De vrijkomende grond en duizendknoopresten moeten worden afgevoerd met de stroom besmette grond. Als de planning het toestaat heeft een ontgraving bij droog weer de voorkeur, omdat het dan makkelijker is schoon te werken.

Meer informatie