Heet water injectie of besproeiing

Door heet water over de planten te sproeien, koken de bovengrondse delen van de Aziatische duizendknoop kapot. Veelal wordt dit in combinatie gedaan met het injecteren van heet water in de grond, waardoor de duizendknoopwortels verzwakken. Er ontstaan onder meer brandwondjes op de wortels en celwanden koken kapot waardoor de plant vatbaar wordt voor schimmels.

Effectiviteit

Er zijn meerdere bedrijven die behandelingen van Aziatische duizendknoop met heet water of stoom uitvoeren. Om de effectiviteit van heet waterbehandelingen te testen, heeft Stichting Probos in opdracht van de provincie Gelderland een praktijkproef uitgevoerd. In de periode van 2018 tot 2022 werden twee verschillende manieren van heet waterbehandelingen getest. De getoetste varianten verschilden onder meer in de voorbehandeling van de locatie (wel/niet maaien), de toegepaste hoeveelheid water, de behandelfrequentie en de injectiemethode. De overeenkomst was dat alle varianten heet water gebruikten van circa 98 °C. 

Het meest effectief blijkt het toedienen van een grote hoeveelheid heet water in het eerste bestrijdingsjaar, gevolgd door het inzaaien van concurrerende, inheemse vegetatie en het uittrekken of uitsteken van hergroei. Op de proeflocaties waar deze variant is toegepast, zijn de stengelafname en afname van biomassa het grootst. Bovendien zijn op deze locaties naar verhouding de grootste biomassa dode wortels opgegraven. Een heet waterbehandeling waarbij meerdere keren per jaar een kleine hoeveelheid heet water wordt geïnjecteerd in de bodem is waarschijnlijk meer een beheersingsmethode dan een bestrijdingsmethode. 

Naast de verschillen in effectiviteit tussen de manieren van heet waterbehandeling, werden ook verschillen tussen beschaduwde en niet-beschaduwde proeflocaties gevonden: in beschaduwde proeflocaties werden hogere stengelafnames behaald dan in niet-beschaduwde locaties.  

Nazorg blijft nodig: bij geen van de onderzochte heet waterbehandelingen is één keer behandelen voldoende om de duizendknoophaard volledig te verwijderen. Hoe lang de haard behandeld moet worden voor volledige bestrijding, is onbekend. Vier jaar (de lengte van de praktijkproef) lijk in ieder geval te kort. Het is dan ook raadzaam om de behandelde haarden een aantal jaar te monitoren en eventuele hergroei te verwijderen. 

De praktijkproef beperkte zich tot duizendknoophaarden op zandgronden. De verwachting is dat heet waterbehandeling van duizendknoop op kleigronden weinig effectief is.  

  • Besproeiing

Kosten

Binnen de praktijkproef varieerde de kosten voor de heet waterbehandeling waarbij meerdere keren per jaar een kleine hoeveelheid heet water wordt geïnjecteerd in de bodem van € 4,- à € 8,- tot € 24,- à € 29,- per m2 per jaar. Dit verschil wordt veroorzaakt door het verschil in aan liter heet water per m2 wat is toegediend en daarmee het aantal manuren per m2

De kosten voor de variant waarbij een grote hoeveelheid heet water in het eerste bestrijdingsjaar wordt toegediend, gevolgd door inzaaien van concurrerende inheemse vegetatie en uittrekken of uitsteken van hergroei bedroegen € 45,- per m2 in het eerste jaar en € 6,- à € 7,- per m2 in de daaropvolgende jaren.    

Voor- en nadelen

Voordelen

  • De methode kan op veel verschillende locatietypen worden toegepast.
  • Er is geen effect aangetoond van de heet waterbehandeling op het bodemleven (schimmelbiomassa en bacteriële biomassa). Dit is binnen de praktijkproef van Stichting Probos onderzocht.

Nadelen/risico's

  • Alleen bovengronds heet water sproeien zorgt ervoor dat alleen de bladeren en stengels doodgaan. De wortels blijven leven zolang de bodem niet significant wordt verhit (uit onderzoek is gebleken dat de wortels tot 60 °C à 70 °C verhit moeten worden).
  • Heet water dringt niet heel diep de bodem in (maximaal 40 à 50 cm blijkt uit de eerste onderzoeken). Hierdoor kunnen in de diepere ondergrond nog worteldelen blijven zitten die niet aangetast worden.
  • Om de benodigde hoeveelheden water te verwarmen tot nabij het kookpunt is veel energie nodig, wat voor een grote CO2-uitstoot kan zorgen.
  • De verwachting is dat heet waterbehandeling van duizendknoop op kleigronden weinig effectief is.
  • Het is lastig om duidelijke conclusies te trekken over het exacte effect van heet waterbehandelingen op eventueel andere aanwezige vegetatie evenals het bodemleven. Binnen de praktijkproef van Stichting Probos is geen effect aangetoond op de schimmel biomassa of bacteriële biomassa in de bodem gedurende de praktijkproef. De effecten van heet water op macrofauna is niet onderzocht.

Waar vind ik meer informatie?