Groene Cirkels

Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en kennispartners Wageningen Environmental Research en Naturalis Biodiversity Center, wil graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.

Groene Cirkels koerst op een transitie naar duurzaam ruimtegebruik, met de verduurzaming van de HEINEKEN Brouwerij Zoeterwoude als vliegwiel. Er zijn vele onzekerheden en het resultaat van deze samenwerking hangt af van vele factoren. Toch schromen we niet om onze ambities concreet te formuleren. Want door dat te doen, leggen we de lat hoog voor onszelf en anderen en laten we zien welke koers we willen varen. We gaan meten wat we bereiken, zullen leren onderweg en stellen waar nodig onze koers bij.

Groene Cirkels dient als een platform voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in de regio. Partijen haken aan om hun eigen duurzame ambities en de gemeenschappelijke ambities binnen Groene Cirkels te verwezenlijken. Door het verbinden van de partijen worden de duurzaamheidsambities van de provincie versneld en worden er unieke projecten van wereldklasse ontwikkeld.Vijf thema's

Om een duurzame regio te creëren, moet er op meerdere terreinen tegelijk gewerkt worden. Groene Cirkels kiest voor de strategie: klein beginnen, groot eindigen. Het partnership concentreert zich op vijf thema's:

Thema 1:  Stimuleren van duurzame energie en reductie broeikasgasemissies
Thema 1: Stimuleren van duurzame energie en reductie broeikasgasemissies
Thema 2: Verzekeren van voldoende en goed water
Thema 2: Verzekeren van voldoende en goed water
Thema 3: Sluiten van grondstofkringlopen
Thema 3: Sluiten van grondstofkringlopen
Thema 4: Verduurzamen mobiliteit en logistiek
Thema 4: Verduurzamen mobiliteit en logistiek
Thema 5: Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit
Thema 5: Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit