Project

Economisch duurzaam stadsgroen in een dynamisch Amsterdam

Het Groen Platform Amsterdam (GPA) wilde weten wat waarde van het stadsgroen in Amsterdam is. Ze vroeg de Wetenschapswinkel voor een wetenschappelijke onderbouwing en een beoordeling van de mogelijke gevolgen hiervoor van toekomstige ontwikkelingen als woningbouw en intensiever ruimtegebruik in Amsterdam.

Het ontbrak het Groen Platform Amsterdam aan een gefundeerd inzicht in de waarde van het stadsgroen in Amsterdam en aan een beleidsvisie om dit groen economisch duurzaam in stand te houden en te ontwikkelen. Daarmee was zij naar eigen zeggen onvoldoende in staat om het belang, behoud en ontwikkeling van het stadsgroen op een constructieve wijze te vertalen naar de politiek en het publiek.

Onderzoek

In dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal:

  • Welke waarden van het stadsgroen in Amsterdam (financieel, ecologisch, en sociaal- maatschappelijk) kunnen worden onderscheiden en hoe kan dit economisch worden doorvertaald?
  • Welke gevolgen hebben een intensiever gebruik van groen en een uitbreiding van de woningbouw voor de waarde van het stadsgroen in Amsterdam?

Hiertoe zijn een 3-tal cases bestudeerd, waarbij de onderzoekers via een indicatieve Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) antwoord gegeven hebben op de bovenstaande vragen. Voor de baten werd daarbij mede gebruik wordt gemaakt van de TEEB Stad tool.

Uit het onderzoek bleek dat het stadsgroen in Amsterdam een economische waarde vertegenwoordigd die hoger kan zijn dan die van woningbouw. Gemeentelijke woningbouwplannen voor de jaren 2025 en 2040 dienen daarmee kritisch afgewogen te worden tegen de eventuele gevolgen voor het stadsgroen. Alle cases lieten zien dat de waarde van het groen in Amsterdam aanzienlijk is. In een drukbevolkte, intensief bezochte stad als Amsterdam wordt groen extra gewaardeerd. Voor de leefbaarheid van Amsterdam is het groen niet langer leuk maar noodzakelijk. De gemeente Amsterdam doet er daarmee verstandig aan om de waarde van het groen expliciet mee te nemen in de afweging waar, hoeveel woningen te bouwen.

Het resultaat van het onderzoek heeft het GPA in staat gesteld om het belang van het stadsgroen richting de gemeenteraad op constructieve en economisch onderbouwde wijze onder de aandacht te brengen.