Nieuws

Nieuwe Europese VALERIE project maakt kennis over land- en bosbouw beter toegankelijk

Gepubliceerd op
4 juli 2014

In januari 2014 is het Europese VALERIE project van start gegaan om kennis over duurzame land- en bosbouw beter te ontsluiten voor innovaties in de praktijk.

Kennis en innovatie zijn hard nodig om een hoogproductieve landbouw ook duurzaam te maken. Een landbouw die naast de steeds toenemende vraag naar voedsel en grondstoffen, óók bijvoorbeeld genoeg ruimte biedt aan biodiversiteit en bijdraagt aan de regulering van klimaat en waterhuishouding. Hoewel er in de voorbije decennia enorm veel nieuwe kennis is opgedaan in Europees en nationaal onderzoek, is pas een klein deel hiervan vertaald naar praktische toepassingen.

Het project

Het VALERIE project neemt brengt kennis samen uit de 5e, 6e en 7e Kaderprogramma’s en uit nationaal onderzoek van de deelnemende landen. In een gezamenlijk proces wordt deze kennis samengevat in een achttal thema’s voor de ondersteuning van verdere innovatie. De thema’s zijn:

  • gewasrotatie
  • groenbemesters
  • geïntegreerde plaagbeheersing
  • ecosysteemdiensten in land- en bosbouw
  • duurzaam bodembeheer
  • waterbeheer
  • duurzame ketens
  • hergebruik van organische afvalstromen.

Kortom een serie thema’s die veel raakvlakken hebben met het programma Duurzame Bodem.

Centraal in het project staan een tiental case studies in diverse landen. In bestaande samenwerkingsverbanden van boeren, adviseurs, ketenpartijen en onderzoekers worden via interviews en workshops knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Het vocabulaire dat daarbij op tafel komt speelt een belangrijke rol. Het wordt geordend in de vorm van een zogenoemde ontologie. Dit is een stelsel van woorden die via vaststaande typen relaties met elkaar verbonden worden. Is die stap eenmaal gezet, dan kunnen digitale methoden (‘web semantics’, ‘digital fingerprinting’ en annotatie) gebruikt worden om de best passende informatie op te sporen. Dit gebeurt via een iteratief proces, waarbij zoekresultaten steeds met de ‘stakeholders’ besproken worden, de ontologie wordt aangescherpt en een nieuwe zoekronde volgt. Gaandeweg wordt zo van de genoemde thema’s een geraamte opgesteld, dat toekomstige gebruikers (‘zoekers’) in staat stelt om snel en doeltreffend passende informatie te vinden. Daarbij komen ook de hiaten in kennis en barrières naar voren, die nieuw onderzoekvragen oproepen.

AskValerie

Het belangrijkste eindproduct van VALERIE is de webservice “AskValerie” voor het Steunpunt van het “European Innovation Partnership Sustainable and Productive Agriculture”. Een vraagbaak voor duurzame landbouw en bosbouw in Europa, die mensen met elkaar in contact brengt, eindgebruikers helpt bij vraagarticulatie in hun eigen taal, en die een sterke selectie en prioritering in de zoekresultaten geeft. Zo kan de best passende informatie aangeboden worden.

VALERIE (Valorising European Research for Innovation in Agriculture and Forestry) loopt voor een periode van vier jaar. Het wordt gefinancierd door het Europese 7e Kaderprogramma (FP7), met medefinanciering in Nederland door de Topsectoren. Wageningen UR is de coördinator van het VALERIE project, de andere Nederlandse deelnemer is DLV-Plant. Totaal zijn er 14 partners uit 7 landen.