Nieuws

Een compleet bodemadvies met het BKP

Gepubliceerd op
21 april 2022

Het bodemkwaliteitsplan, afgekort tot BKP, is een systematiek die ontwikkeld is om integrale bodemadvisering mogelijk te maken. De afgelopen jaren hebben adviseurs, telers, onderzoekers, maar ook het agrarisch onderwijs hier hard aan gewerkt, met financiële ondersteuning van o.a. LNV, BO akkerbouw. Zo snel de eerste contouren van de opzet op papier stonden is deze in de praktijk getoetst bij telers om te kijken wat wel en niet werkt om zo het concept te verbeteren.

Al deze gezamenlijke inzet en toetsing heeft uiteindelijk geleid tot waar het BKP nu staat. Het biedt een structuur die de adviseur dwingt om de verschillende aspecten van bodemkwaliteit mee te nemen in het bodemadvies. Zo wordt voorkomen dat met het oplossen van het ene bodemprobleem, het volgende zich direct alweer aan dient. Een goede uitvoering van een BKP levert een toekomstbestendig bodemadvies en een gedegen meerjarenplan waar de teler mee uit de voeten kan.

Omvangrijk en tijdrovend

Dat klinkt als de heilige graal voor beter bodembeheer en het behalen van de nationale doelstellingen rondom landbouwbodems. Die potentie is er wel, maar zover is het momenteel nog niet. Vooralsnog is het maken van een BKP nog een omvangrijke en tijdrovende klus. Om dit proces te vergemakkelijken moet het meer ‘plug & play’ gemaakt worden. Dit kan door verschillende stappen te automatiseren en hier kennisbronnen, hulpmiddelen en tools aan te koppelen. Dit zal het voor een adviseur overzichtelijker maken, waardoor de teler een beter inzicht krijgt in de bodemkwaliteit. Hier wordt binnen de huidige PPS Beter Bodembeheer al hard aan gewerkt.

Andere bodemfuncties inpluggen

In de huidige opzet ligt de focus voornamelijk op de landbouw productie, maar de structuur biedt ook ruimte om andere bodemfuncties in te pluggen. Denk hierbij aan ecosysteemdiensten als koolstofvastlegging, biodiversiteit en waterkwaliteit. Kortom, het BKP biedt kansen om bij te dragen aan toekomstbestendig bodembeheer, maar daarvoor is nog wel een ontwikkelingsslag nodig om dit op grotere schaal uit te kunnen rollen. Hiervoor is inzet nodig vanuit de gehele agrarische sector, van adviespartijen en telers tot onderzoek en onderwijs.

Meer weten over het BKP? Hier vind je het laatste evaluatierapport, evenals verschillende formats en voorbeelden van een uitgewerkt BKP rapport.