Nieuws

Bedrijvennetwerk bodemmetingen van start met 16 enthousiaste akkerbouwers

Gepubliceerd op
28 mei 2019

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen is begin 2019 van start gegaan met 16 akkerbouwers verdeeld over heel Nederland. Dit netwerk biedt een efficiënte en kostenbesparende faciliteit aan projecten van de BO Akkerbouw en de PPS Beter Bodembeheer. Deze projecten kunnen bodemmetingen uitvoeren op de bedrijven van het netwerk om nieuw ontwikkelde strategieën, tools en indicatoren met ondernemers te testen. Ook andere projecten kunnen gebruik maken van het netwerk.

Het netwerk

Het doel van het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen is om een efficiënte kostenbesparende faciliteit te bieden aan projecten van de BO Akkerbouw en PPS Beter Bodembeheer om bodemmetingen te doen in de praktijk en om nieuw ontwikkelde strategieën, tools en indicatoren met ondernemers te testen. De 16 bedrijven vertegenwoordigen de belangrijke akkerbouwregio’s in Nederland en vormen daarmee een landsdekkend netwerk, zoals te zien is op de kaart.

Landkaart locaties deelnemers.png

Variatie in bedrijven

De deelnemende bedrijven zijn zeer divers op het gebied van zowel bedrijfsvoering, gewassen als bodem. Zo worden twee tot maar liefst tien gewassen per bedrijf geteeld op een areaal van 40 tot 280 hectare. Op het merendeel van de percelen worden aardappelen, granen en suikerbieten geteeld. De grondsoort varieert van grof zand tot zware rivier- en zeeklei. Grondbewerking, organische bemesting en het gebruik van groenbemesters verschillen veel tussen de bedrijven.

Wat al gedaan is in het netwerk

De deelnemende bedrijven zijn geselecteerd en geworven in afstemming met LTO, NAV en Veldleeuwerik. Bij elk bedrijf zijn twee percelen geselecteerd door de ondernemer voor metingen. Alle deelnemers zijn in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 bezocht. Hierbij zijn historische bedrijfs- en teeltgegevens geïnventariseerd en de eerste metingen op de percelen uitgevoerd. In maart 2019 is de startbijeenkomst gehouden met de deelnemers. De deelnemers hebben de bijeenkomst ervaren als een goed moment om kennis met elkaar te maken en een idee te krijgen wie waar vandaan komt en waar mee bezig is. Alle verzamelde informatie wordt nu verwerkt in de database. Naast het verzamelen van basisgegevens zijn profielkuilen beoordeeld en is de bodemvruchtbaarheid gemeten. Ook zijn grondmonsters genomen ter bepaling van de koolstofopslag in de bodem. Deze metingen zijn uitgevoerd in het kader van het klimaatprogramma Slim Landgebruik.

Plannen in 2019

Nu de deelnemers van het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen bekend zijn en de basisgegevens verzameld, wordt voortgewerkt aan een meetplan voor alle projecten die metingen willen uitvoeren in het najaar van 2019. Projecten die gebruik willen maken van het netwerk richten zich onder andere op:

  • Karakterisering van bodem organische stof
  • Testen van bodembiologische indicatoren
  • Testen meetset bodemindicatoren voor vaststellen bodemkwaliteit

Gebruik van het netwerk

Het is mogelijk voor andere projecten om gebruik te maken van het netwerk. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Het project wordt uitgevoerd door WUR Open Teelten met medewerking van Van Tafel naar Kavel.