Nieuws

Herziene EU Leidraad officieel gepubliceerd

Gepubliceerd op
12 januari 2021

De Europese Commissie heeft een herziene Leidraad gepubliceerd op haar website. Het document geeft gedetailleerdere informatie en praktische voorbeelden over het toepassingsgebied en de verplichtingen voor gebruikers van de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014).

Hoewel de eerder gepubliceerde Leidraad veel informatie bevatte over de EU ABS Verordening voor gebruikers van genetische bronnen, werd gevraagd om meer specifieke richtsnoeren, met name een nadere specificatie van het begrip ‘gebruik’. In nauw overleg met belanghebbenden uit verschillende sectoren en ABS-experts uit de EU-lidstaten, heeft de Europese Commissie een herziene Leidraad opgesteld en aangenomen om te verduidelijken wanneer een activiteit met genetische bronnen binnen het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening valt.

Bijlage II: specifieke richtsnoeren inzake het begrip gebruik

Een volledig nieuw onderdeel is Bijlage II, dat specifieke richtsnoeren biedt met betrekking tot wanneer genetische bronnen worden gebruikt in de zin van de EU ABS Verordening, ervan uitgaand dat zij onder de temporele, geografische en materiële toepassingsgebieden van de Verordening vallen.

Bijlage II volgt zo nauw mogelijk de logica van de waardeketen, vanaf de verwerving, via de opslag, het collectiebeheer, de identificatie en de karakterisering tot de ontwikkeling van het product, het testen en het op de markt brengen ervan. Voorbeelden (‘cases’) komen uit verschillende sectoren en zijn vaak gebaseerd op feedback van belanghebbenden die problemen en uitdagingen bij de interpretatie van de Verordening zijn tegengekomen.

Nieuwe inhoud in de Leidraad

Zowel de bijgewerkte Leidraad als Bijlage II bieden nieuwe informatie over het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening. Nieuwe secties van de Leidraad worden hieronder vermeld.

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied van de Verordening

 • Uitheemse en invasieve uitheemse soorten (2.1.4.).
 • Land van levering van geïntroduceerde organismen voor biologische bestrijding (2.1.5.).
 • Het materieel toepassingsgebied van genetische bronnen (2.3.1.), inclusief pathogene genetische bronnen en plagen die onbedoeld op het grondgebied van de EU worden geïntroduceerd (2.3.1.5.), samenhorende organismen die op een genetische bron (waartoe toegang is verkregen) naar de EU worden gebracht (2.3.1.6.) en menselijke microbiota (2.3.1.7.)
 • Onderzoek en ontwikkeling – identificatie (2.3.3.1.).
 • Derivaten (2.3.4.).

Hoofdstuk 3. Verplichtingen van de gebruiker

 • Wanneer identificatie van het land van levering niet mogelijk is (3.3.).
 • Het uitvoeren van regelgevende taken (3.4.).
 • Verantwoordelijkheden van de onderzoeksinstellingen en van de daar werkzame onderzoekers (3.5.1.).
 • Verantwoordelijkheden van de aanvragers en de verleners van diensten (3.5.2.).

 Hoofdstuk 5. Geselecteerde sectorspecifieke vraagstukken

 • Verschillende scenario’s met betrekking tot plantgenetische bronnen – Voorbeelden (5.2.1.).

Inhoud van Bijlage II

Aangezien Bijlage II volledig nieuw is, wordt hieronder een overzicht van de onderwerpen gegeven.

 • Verwerving van genetische bronnen (Hoofdstuk 2).
 • Opslag en collectiebeheer (Hoofdstuk 3).
 • Kweken en vermeerdering (Hoofdstuk 4).
 • Uitwisseling en overdracht (Hoofdstuk 5).
 • Identificatie en karakterisering van organismen en andere activiteiten aan het begin van de waardeketen (Hoofdstuk 6), inclusief taxonomische identificatie en taxonomisch onderzoek (6.1.), karakterisering (6.2.) en grootschalige screening (6.5.).
 • Genetische bronnen als hulpmiddelen (Hoofdstuk 7), inclusief toetsings- of referentiehulpmiddelen (7.1.) en laboratoriumstammen (7.5.).
 • Veredeling en fokkerij (Hoofdstuk 8), inclusief commerciële plantenrassen (UPOV-geregistreerde rassen; 8.4.) en dierenfokkerij (8.6.).
 • Ontwikkeling, verwerking en formulering van het product (Hoofdstuk 9).
 • Producttests (Hoofdstuk 10).
 • In de handel brengen en toepassing (Hoofdstuk 11).

U vindt de herziene Leidraad op de pagina Verordening (EU) 511/2014, of download hem hier: EU Leidraad.